REXHEPAGIQ, Jashar / ÇËSHTJE FUNDAMENTALE NË PEDAGOGJINË NDËRKOMBËTARE
Redaktor Ekrem Murtezai, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 455 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 26)
Tit. në faqen paral.:Essential issues in international pedagogy. Teksti në gjuhën shqipe, angleze, kroate, boshnjake dhe serbe. Bibliogr.: f. 311-323.
KDU 37.013
ISBN 978-9951-413-65-7
COBISS.KS-ID 1536924656