DUSHI, Minir / BOKSITET E DUKAGJINIT
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2015, 231 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXLV / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 25).
Tit. në faqen paral.: The bauxites of Dukagjini. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f.223-227.
KDU 669.7(496.51)
ISBN 978-9951-615-44-01
COBISS.KS-ID 2048073629