ARTISTËT AKADEMIKË: 6 artistë figurativë anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës / 6 fine arts artists members of the Kosova Academy of Sciences and Arts
Redaktorë Rauf Dhomi, Rexhep Ferri, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2005, 152 f., me il., 23x28 cm.
KDU 929(496.51):75
ISBN 9951-413-26-9
COBISS.KS-ID 2048101277