ARTISTËT AKADEMIKË
Ekspozitë e artistëve figurativë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
Exhibition of works of members of the Kosova Academy of Sciences and Arts. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2017, 217 f., me il., 23x28 cm
KDU 73/76.071.1(=18:496.51)(084.1)929(=18:496.51)
ISBN 978-9951-615-80-8
COBISS.KS-ID 2048097181