ANALIZA E EKONOMISË NË HIJE NË KOSOVË
Ekipi i projektit I. Mustafa, J.Shiroka-Pula, B. Krasniqi, A. Sauka, G. Berisha, L. Pula, S. Lajqi, A. Jaha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 46 f., me il., 23x28 cm. Bibliogr.: f. 34-36.
ANALYSIS OF THE SHADOW ECONOMY IN KOSOVA
Project team I. Mustafa, J.Shiroka-Pula, B. Krasniqi, A. Sauka, G. Berisha, L. Pula, S. Lajqi, A. Jaha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 48 f., me il., 23x28 cm. Bibliogr.: f. 35-37.
KDU 33(496.51)(048.8)
ISBN 978-9951-26-017-61
COBISS.KS-ID 2048392093