BERISHA, Engjëll: Album me vepra për piano
Red.: T. Emra, ASHAK, Prishtinë 2009, bot. të veç. IC, SA 10, ff. 259, 30x21 cm.
ISMN 979-0-801950-00-0