HAMITI, Sabri / ALBANIZMA
Redaktor Mehmet Kraja, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2009, 266 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta CIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 42).
Tit. në faqen paral.: Albanianisms. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-413-85-5
COBISS.KS-ID 1552331744