AKTE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Dokumentet e Kuvendit të Kosovës 2 korrik 1990 - 2 maj 1992
Përgatitën dhe redaksia Rexhep Ismajli, Hivzi Islami, Esat Stavileci, I. Ramajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005, 233 f., me il., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Documents of the parliament of the Republic of Kosova, 2 July 1990 - 2
May 1992
KDU 328.1(496.51)
ISBN 9951-413-30-7
COBISS.KS-ID 2048036509