BERISHA, Engjëll / STUDIME DHE VËSHTRIME PËR MUZIKËN
Redaktor Rauf Dhomi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2004, 352 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LII / Seksioni i Arteve. Libri 6)
Tit. në faqen paral.: Studies and opinions on music
KDU 78.01
ISBN 9951-413-13-7
COBISS.KS-ID 1553720288