DHOMI, Rauf / ARIE NGA OPERA DHE KËNGË SOLO
Redaktor Engjëll Berisha, Partitura, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2002, 188 f., 20x28 cm. (Botime të veçanta XLII / Seksioni i Arteve. Libri 5).