Vukashin Filipoviç

Akademik
Print

BiografiaLindi më 1930 në fshatin Sta­novc të Kosovës. Shkollën fillore e mbaroi në fshatin Bresie, ndërsa gjim­nazin në Prishtinë. Studioi në Grupin e Letërsisë Jugosllave dhe të Gjuhës Serbokroate të Fakultetit Filo­zofik të Beogradit dhe diplomoi bre­n­da afatit të caktuar, në vitin 1954. Pas fakultetit, punoi profesor në gjim­nazin “Ivo Lola Ribar” të Prish­tinës deri në vitin 1959, kur u zgjodh mësimdhënës i SHLP, e pastaj ligjërues i Fakultetit Filozofik të Prishtinës, për lëndën Teori e letërsisë. Në Fakultetin Filologjik të Beogradit, në vitin 1964, mbrojti disertacionin e doktoratës Bota e fëmijërisë në veprën e Bora Stankoviqit. Deri në pension ishte profesor ordinar i Fakultetit Filozofik të Prishtinës dhe shef i Degës së Letërsisë dhe të Gjuhës Serbokroate.
Ishte prodekan e dekan i Fakultetit Filozofik, anëtar i Konferencës Fe­derative të Lidhjes So­cialiste të RSFJ.
Për punën e tij mori shumë njohje dhe shpërblime: Diplomën e qytetit të Prishtinës për përhapjen e frymës së vëllazërim – bashkimit, Shpërblimin e Dhjetorit të Kosovës për veprimtari letrare, Diplomën e ndërmarrjes gazetare – botuese Jedinstvo për merita të veçanta në reali­zi­min e rolit të saj shoqëror dhe për redaktimin pesëmbëdhjetëvjeçar të revistës Stremljenja.
Përpos një liste të madhe të studimeve dhe të shqyrtimeve, të botuara si të veçanta, Filipovi?i botoi edhe 6 libra, si dhe me dhjetëra tregime në revista.
Ka qenë nënkryetar dhe kryetar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Vdiq në vitin 1990.

BibliografiaLibrat e botuar:

 • U svetu književnog dela, 1966.
 • Detinjstvo u delu Bore Stankovi?a, 1968.
 • Pisci i vreme, 1970.
 • Simboli epskog prostora, 1972.
 • Poetika trajanja, 1973.
 • Svet književnog dela-teorija književnosti, 1975.
 • Delo Ivo Andri?a, 1976
 • Poezija i poetika Stevana Rai?kovi?a, 1977.
 • Umetnost Veljka Petrovi?a, izdanje ANUK, Priština, 1980, 259 s.
 • Pisci i vreme I, književno-istorijske književnosti i poetike, Jedinstvo, Priština,1981, 376 s.
 • Pisci i vreme II, studije istorije književnosti i poetike, Jedinstvo, Priština, 1982.
 • Tragovi, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1957.
 • Strma obala, Jedinstvo, Priština 1961.
 • Ogledi i studije, Jedinstvo, Priština, 1986.


Punime të tjera:

 • Tamna odaja, 1956 – Stvaralaštvo Borisava Stankovi?a, referat povodom otvaranja izložbe starih izdanja i biografskih dokumenata o životu velikog srpskog pisca u Matici srpskoh u Novom Sadu, “Dnevnik”, 2. novembar 1976. godine.
 • Pozdravni govor u ime Društva za nauku i umetnost Kosova na sve?anoj sednici 150 godišnjice jubileja Matica srpske u Novom Sadu, 9. decembar 1976.god.
 • Motiv pepela, nau?no saopštenje o delu Borisava Stankovi?a, str.14, na simpozijumu MSC, Beograd, 9. decembar 1976. godine.
 • Dan odlazi, odlomak neobjavljenog romana Predsoblja, Jedinstvo, 28. IV i 2.V.1977. godine.
 • Antje ponikao na tlu životne zbilje, memorijalni prikaz života i dela Velibora Gligori?a, Jedinstvo, oktobar 1977. god.
 • Predsoblja, rukopis odlomak neobjavljenog romana, saopštenje na sve?anosti Kolar?evog narodnog univerziteta, Beograd, 27. 1977.
 • Tito o pesništvu Vladimir Nazora, str. 14, saopštenje na Simpozijumu Društva za nauku i umetnosti Kosova – “Tito o Kosovu – Kosovo o Titu”, Priština, novembar 1977.