Osman Imami

Akademik
Print

BiografiaLindi më 16.VI.1936 në fshatin Singjeliq-Shkup. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse gjimnazin në Pejë. U diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Shkupit, më 1961. Spe­cia­lizimin në mikrobiologji e kreu në Beograd më 1966, ndërsa në infekto­logji, në Zagreb më 1969. Në vitin 1968 magjistroi në Fakultetin e Mje­kësisë të Zagrebit, kurse më 1971 dok­toroi, po ashtu, në Fakultetin e Mjekësisë të Zagrebit.
Më 1965 u emërua drejtor i Entit Higjienik të Pejës, ndërsa më 1966 drejtor i përgjithshëm i Qendrës Medicinale të Pejës. Më 1969 u emërua drejtor i Repartit Infektiv të Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës. Më 1971 u zgjodh dekan i parë i Fakultetit të Mjekësisë të Prishtinës.
Gjatë vitit shkollor 1971-73 qëndroi në specializim në Baylor College of Medicine të Hjustonit, kurse në vitin shkollor 1974-75 në Insti­tutin Nacional të Suedisë, në Stokholm. Punoi në Institutin Mikrobiologjik dhe në Entin Krahinor për Mbrojtjen Shëndetësore, në cilësinë e drejtorit të tij. Njëherazi ishte edhe profesor ordinar i Mikrobiologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Prishtinës.
Ishte sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës të ASHAK. Aktivitetin shkencor dhe profesional e ka drejtuar në fushën e mikrobio­logjisë dhe të infektologjisë. Lidhur me këtë ka botuar më se 40 punime shkencore dhe profesionale, dy tekste origjinale universitare dhe dy tekste të përkthyera universitare nga gjuha angleze dhe shqipe.
Ishte laureat i Çmimit të Nëntorit të qytetit të Prishtinës dhe i Çmimit të Dhjetorit të KSA të Kosovës.
Vdiq në Amerikë, në dhjetor të vitit 1996.

BibliografiaPunimet:

 • Imami O., 1969, Fauna crvenih parazita-helminata kod nekih skupina stanovništva Kosova i njezin epidemiološki zna?aj, (tezë e magjistraturës).
 • Imami O., Ispitivanje prokuženosti toksoplazmom stanovništva Kosova uporednim serološkim i alergijskim reakcijama s posebnim osvrtom na epidemiološke aspekte, (tezë e doktoratës).
 • Imami O., 1977, Neki novi aspekti antibioterapije, Praxis Medica, v. XIV, nr. 3-4.
 • Imami O., 1978, HB s antigenima u klini?kom materijalu, dobrovoljnih davalaca krvi i stanovništvu uopšte, Praxis Medica, v. XV, nr. 1-2.
 • Imami O., 1970, Trbušni tifus i meningealni sindrom, Praxis Medica, v. 23.
 • Imami O., 1976, Rasprostranjenost rezidualnog titra antitela na Toxoplasmu gondii na podru?ju SAP Kosova utvrdjenog metodom indirektne imunofluorescenije, Praxis Medica, v. XII, 9.
 • Imami O., 1971, Icterus kod tromese?nog deteta sa kongenitalnim luesom, Praxis Medica, v. II, 21.
 • Imami O., 1973, Naša iskustva u le?enju bolesnika od meningitisa, Praxis Medica, v. V, 31
 • Imami O., 1975, Naj?eš?i prouzrokova?i bacilarne dizenterije na podru?ju Prištine kao i njihov odnos prema najpoznatijim antibioticima i kemoterapeuticima, Praxis Medica, v. X, 23.
 • Imami O., 1977, Antibodies to R. Prowazeki and C. Burneti in the population of Kosovo, Acta Biol. Med. Exp., 2, 93-96.
 • Imami O., … 1980, Antibodies to C. burneti and R. prowazekii in the population of Kosovo, Acta Biol. Med. Exp., 5, 79-82.
 • Imami O., … 1980, HBs antigenemia among the patiens ëith hepatitis, among the blood conors and the whole population, Acta Biol. Med. Exp., 5, 79-82.
 • Imami O., … 1980, Arbovirus Infections in the Region of Kosovska Kamenica (Yugoalavia): Arboviruses in the Mediterranean Countries, Zbl. Bakt, Supp. 9, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
 • Imami O., … 1979, Antimikrobna i imunoterapija u infektologiji, Zbornik III Kongresa infektologa Jugoslavije, Ref. 92, 445-449.
 • Imami O., … 1969, Slu?aj cholangiohepatitis acuta septica uzrokovana S. typhi, Sedamnaesti sastanak infektologa Hrvatske.
 • Imami O., … 1970, Prikaz epidemije trbušnog tifusa u Ka?aniku (Kosovo), Osamnaesti sastanak infektologa Hrvatske.
 • Imami O., … 1973, Stafilokokna sepsa kao dijagnosti?ki i terapijski problem, Zbornik radova II Jugoslovenskog simpozijuma o antibijoticima, Zagreb, 1970. godine.
 • Imami O.,… 1973, Plu?ni nalaz u toku velikog kašlja, Zbornik radova pulmologa Srbije, Beograd, 1973, 103.
 • Imami O., …. 1978, Prokuženost stanovništva opštine Klina i Suva Reka R. prowazekii i C. burneti, Prvi dani preventive medicine Kosova, Priština 15. i 16. juna 1978. godine.
 • Imami O., … 1978, Serološka ispitivanja stanovništva Kosova na infeksiju prouzrokovanu Treponema-om pallidum, Prvi dani preventive medicine Kosova, Priština 15. i 16. juna 1978. godine.
 • Imami O., … 1978, HB s antigenima u nekim grupacijama stanovništva Kosova, Prvi dani preventive Kosova, Priština, 15. i 16. juna 1978. godine.
 • Imami O., … 1976, Detakcija pozitivnih reaktora naTreponemu pallidum primenom indirektnog FTA testa, Prvi simpozijum lekara opšte medicine Kosova, Brezovica, 1976, 39.
 • Imami O., … 1976, Au antigenemia kod obolelih od virusnog hepatitisa i dobrovoljnih davalaca krvi na podru?ju SAP Kosovo, Zbornik radova sa Prvog simpozijuma lekara opšte medicine Kosova, Brezovica, 33.
 • Imami O., … 1983, Zna?aj i mesto crvenih zaraznih bolesti u patologiji stanovništva SAP Kosovo, III Simpozijum Dani preventivne medicine Kosova u Prištini 1983, 15.
 • …, Imami O., … 1972, Obi?ni oblici variole na Kosovu 1972. godineZbornik Jugoslovenskog simpozijum ao varioli, Primošten, 1972, 147.
 • …, Imami O., … 1972, Terapija velikih boginja na Kosovu 1972. godine, Zbornik Jugoslovenskog simpozijuma o varioli, održanog u Primoštenu 1970. godine, 207.
 • …, Imami O., … 1977, Antitela za R. prowazekii i C. burneti kod stanovništva Kosova, IV simpozijum “Savremeni problemi virusnih infekcija”, Vrnja?ka Banja, 41.
 • …, Imami O., … 1977, Arbovirusne infekcije na Kosovu, IV simpozijum “Savremeni problemi virusnih infekcija”, Vrnja?ka Banja, 16.
 • …, Imami O., … 1978, Arbovirus infections in the region of Kosovska Kamenica (Kosovo) Summaries of poster sessions papers, 6th FEMS symposium “Arboviruses in the Mediterreanean countries”, Supetar Bra? 1978, 18.
 • …, Imami O., … 1979, Purulentni meningitis u periodu 1967-1977 god., – Prikaz 583 slu?ajeva, Zbornik III Kongresa infektologa Jugoslavije, Ref. 95, 459-462.
 • …, Imami O., … 1982, Rabies in Kosovo, European Congress of Infectologists Stockholm.
 • …, Imami O., … 1983, Epidemiološke i etiološke karakteristike virusnog hepatitisa na podru?ju SAP Kosovo, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 67.
 • …, Imami O., … 1983, HB s antigenemia kod pacijenata na dijalizi, III Simpozium, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 83.
 • …, Imami O., … 1983, Intrahospitalne infekcije na novorodjena?kom odeljenju Ginekološko Akušerske klinike, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 96.
 • …, Imami O., … 1983, Kretanje crvenih zaraza u SAP Kosovo i snabdevanje vodom za pi?e za vremenski period 1971-1980. godine, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova, Priština 1983. g. 21.
 • …, Imami O., … 1983, Naj?eš?i prouzrokova?i bacilarne dizenterije na podru?ju Opštine za period 1976-1982, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova, Priština 1983, 28.
 • …, Imami O., … 1983, Salmoneloze na podru?ju Prištine, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 33.
 • …, Imami O., … 1983, Trbušni tifus u SAP Kosovo u periodu 1973-1982. godine, III Simpozijum Dani Preventivne Medicine Kosova, 9.
 • …, Imami O., lll 1972, Klini?ki prikaz epidemije velikih boginja na Kosovu, Zbor­nik. Jugoslovenskog simpozijuma o varioli održanog u Primoštenu 1972. godine, 102.


Tekstet origjinale:

 • Mikrobiologjia dhe parazitologjia medicinale, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
 • Sëmundjet akute infektive, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
 • Imunologjia, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
 • Imunoprofilaksa, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1980.
 • Përkthimet nga gjuha angleze në gjuhën shqipe:
 • Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A., Vështrim mbi mikrobiologjinë medicinale (Review of medical microbiology, 12th edition), Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1979.
 • Wistricich, G.A., Lexhtman, M.D., Praktikumi eksperimental nga mikrobiologjia (Laboratory exercises in microbiology, third edition), Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1979.
 • Dedushaj, O. Imami: Vdekshmëria e foshnjave nga sëmundjet akute infektive në KSA të Kosovës gjatë periudhës 1961-1981, Ditët e mjekësisë preventive të Kosovës, Banjë e Pejës, maj 1985.