Muharrem Berisha

Akademik
Print

BiografiaLindi më 1942 në fshatin Vi­lanc, komuna e Vushtrisë. Shkollën fillore e mbaroi në vendlindje, ndër­sa në vitin 1961 kreu Shkollën Nor­male në Prishtinë. Gjatë vitit shko­llor 1961/62 ka punuar mësues në shkollën fillore të Samodrexhës dhe të Novosellës të komunës së Vush­trrisë. Në vitin shkollor 1962/63 u re­­gjistrua në studimet e matematikës në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. U diplomua më 1966. Gjatë vitit shko­llor 1966/67 punoi profesor i lëndës së matematikës në Shkollën e Mesme Teknike të Prishtinës.
Në tetor të vitit 1967 ka mbajtur ushtrimet nga Analiza matematike I në Katedën e Matematikës të Fakultetit Filozofik të Prishtinës. Në mars të vitit 1968 zgjidhet asistent në Katedrën e Mate­matikës. Më 1969 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore të Beogradit. Në vitin shkollor 1970/71 autorizohet të mbajë ligjërata nga lënda Analiza mate­matike I në Katedrën e Matematikës të FSHMN-së.
Në vitin 1974 mbrojti temën e magjistraturës me titull: Trans­formimi dhe shumimi i serisë Fourier të një funksioni të vazhdue­shëm në Fakultetin e Shkencave Matemaike-Natyrore të Beogradit. Gjatë pe­riudhës shkurt 1978-shkurt 1979 ka qëndruar në specializim në uni­versitetin “Lomonosov” të Moskës. Në maj të vitit 1979 ka mbrojtur tezën e dokto­ratës me titull: Vlerësimi i koeficientëve Fourier të disa klasa funksionesh. Po në këtë vit zgjidhet docent në lëndën Analiza matematike I në Seksio­nin e Matematikës në FSHMN të Prishtinës. Në maj të vitit 1982 u zgjodh profesor inordinar në lëndën Analiza matematike I, ndërsa në mars të vitit 1987 profesor ordinar në FSHMN të Prishtinës. Më 24 dhjetor 1996 u zgjodh anëtar korrespondent, ndërsa më 20 dhjetor 2000 anëtar i rregullt i ASHAK-ut.
Gjatë kësaj periudhe, që nga viti 1967, si asistent, docent, profesor inordinar dhe ordinar në Seksionin e Matematikës ka ligjëruar lëndën Analiza matematike I, II, III dhe kurse të përgjithshme të mate­matikës në fakultete të tjera të Universitetit të Prishtinës. Është angazhuar nga viti shkollor 1979/1980 në studimet pasuniversitare. Ka udhëhequr seminarin nga Analiza matematike në këto stu­dime. Gjithashtu ka qenë udhëheqës i disa kandidatëve në magjistraturë dhe doktoratë. Ka qenë kryesues i Kryesisë së Shoqatës së Matematikanëve, Fizikanëve dhe Astronomëve të Kosovës. Dy mandate zgjedhore, duke filluar nga viti shkollor 1981/82 deri më 1984/85, ka qenë shef i Seksionit të Matematikës. Nga tetori i vitit 1985 deri në tetor të vitit 1987 ka kryer detyrën e prodekanit të FSHMN-së. Në vitin 1987 zgjidhet dekan i FSHMN-së, ndërsa në vitin 1989 rizgjidhet në detyrën e dekanit. Në qer­shor të vitit 1991 shkarkohet nga kjo detyrë me masat e dhun­shme të pushtetit serb. Është laureat i Shpër­blimit të Dhjetorit të vitit 1983. Në periudhën 1994-1996 ka qenë udhë­heqës i studimeve pasuniversitare në Seksionin e Matematikës. Është korrespon­dent i Mathemmaticial Reviews dhe anëtar i American Ma­the­matical Society. Gjatë periudhës 1985-1991, sa e ka parë dritën revista Punime matematike, ka qenë redaktor i saj si dhe i revistës Kërkime dhe sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës të ASHAK-ut.
Vdiq më 2010.

BibliografiaPunimet shkencore:

 • Berisha, Transformacija i zbirljivnost Fourier-ovog reda neprekidne funkcije. 1974. Beograd (Punimi i magjistraturës).
 • Berisha, O faktorima uniformne konvergencije Fourier-ovog reda. Bul. FSHMN, Nr.4, 1976 (5-20).
 • Berisha, Vlerësimi i koeficijentëve Fourier të një funksioni nga klasa _. Bul. FSHMN. Nr.5 1977 (5-12).
 • Berisha, Procena Fourier-ovih koaficijenata nekih klasa fukcija. 1979 Prishtinë, (Tezë e doktoratës).
 • M.K. Potapov, M. Berisha, Moduli gladkosti i koeficijenti Furie periodiçeskih funk­cij odnovo peremenovo. Publ.Inst.Mat. Beograd, tome 26(40), 1979,215-228.
 • Berisha, Koeficijentët Fourier të funksioneve të klasës _. Bul. FSHMN, Nr.6. Prishtinë, 1979-1980 (5-12).
 • Berisha, Procena pomoçu najbolje aproksmacije Fourier-ovih koeficijenata funkcija klasa H(p,k_). Matematiëki vesnik, Beograd, 4(17)(32),1980, (1-7).
 • M.Berisha Vlëresimi i koeficenteve Fourier i funksioneve nga klasa _. Kërkime ASHAK.Nr.1 (1980), (73-80).
 • Berisha, O koeficijentah Furie nekatorih klasov funkcij. Glasnik matematiçki, Zagreb, Vol. 16(36), 1981 (75-90).
 • Berisha, Mbi koeficijentët Fourier monotonë të një funksioni çift nga klasa e funksioneve _. Bul. FSHMN, Nr.7, 1981 (11-18).
 • Berisha, O koeficijentah Furie periodiçeskih funkcij primadlezhashçih H(p,k,_) klasam Nikolskovo. Publ.Inst. Mat.. Beograd, tome 32(46), 1982 (17-27).
 • Berisha, Procena pomoçu modula glatkosti Fourier-ovih koeficijenata funkcija klasa H(p,k_). Matematiçki vesnik Beograd 6(19)(34), 1982.
 • Berisha, R. Kastrati, F.H. Berisha, Funksionet çifte nga klasa _dhe modulet e vazhdueshmërisë Bul. FSHMN, Nr.8, 1982 (5-9).
 • Berisha, Zbatimi i moduleve të vazhdueshmërisë në vlerësimin e koeficijenteve Fourier të funksionit nga klasa _. Bul. FSHMN. Nr.8, 1982 (11-16).
 • Berisha, R. Kastrati, Mbi modulet e vazhdueshmërisë dhe koeficijentët Fourier të serive lakunare. Bul. FSHMN. Nr. 8, 1982 (19-27).
 • Turku, M. Berisha, I. Hoxhaj, Një kriter i interpolimit në hapësirën _. Bul. FSHMN, Nr.8, 1982 (83-66).
 • Berisha, Mbi koeficientët Fourier monotonë të funksionit çift nga klasa e funksioneve_, Kërkime, ASHAK, Nr.2 (1983), (37-44).
 • Berisha, R. Kastrati, Vlerësimi i koeficientëve Fourier të serive lakunare të funksioneve nga klasat H(p,k, _) Bul. FSHMN. Nr.9, (1983-86), 11-16.
 • Berisha, R. Kastrati, Vlerësimi i koeficijentëve Fourier të serive lakunare nga klasa e funksioneve _. Bul.FSHMN, Nr.9 (1983-86),33-37.
 • Berisha, F.H. Berisha, Disa rezultate në lidhje me koeficientët Fourier të funksioneve nga klasa e Besovit. Bul.FSHMN., Nr.9 (1983-86), 27-32.
 • Berisha, Neobhodimie uslovija koeficijentov Furie periodiçeskih funkcij prinadlezhashçih _ klasom tipa Besova. Publ. Inst. Mat. Beograd, tome 35(49), 1984, 87-91.
 • Berisha, H. Turku, M. Rajoviç, Fourier-ovi koeficijenti lakunarnih koeficijenata funkcija klasa H(p,k_). Mat.vesnik, Beograd 36 (1984), 187-191.
 • Berisha, Ocenka koeficijentov Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova. Publ. Inst. Mat. Beograd, tome 38 (52), 1985, 153-156.
 • Berisha, O koeficijentah Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova tipa B(p, _,_). Serdika, Bulgarska Akademija na Naukite, Sofija 1985, 78-85.
 • Berisha, Dostatoçnie uslovija koeficijentov Furie funkcii primadlezhashçih klasam tipa Besova. Glasnik Mat. Zagreb, Vol. 21 (41) (1986), 115-122.
 • Berisha, Konditat e mjaftueshme të koeficientëve Fourier për funksionet nga klasat e Besov-it _. Kërkime. ASHAK, Nr.3,(1985),(31-36).
 • M..Berisha, Koeficijenti Furie i moduli gladkosti funkcij dvuh peremenih. Matematiçki vesnik, Beograd, 38, 1986, 251-262.
 • Berisha, F.H. Berisha, Vlerësimi i koeficientëve Fourier të funksioneve nga klasa _ dhe që kanë serinë Fourier seri lakmore. Kërkime, ASHAK, Nr.4, (1986).
 • Berisha, R. Kastrati, Vlerësimi me anë të modulit të vazhdueshmërisë i koeficientëve Fourier të serisë lakmore nga klasa e funksioneve _. Kërkime, ASHAK, Nr.4(1986).
 • Berisha, R. Kastrati, Moduli gladkosti i koeficijenti dvojnih lakunarnih trigonometriçeskih rjadov. Punime matematike, Prishtinë, Nr.1 (1986), 29-41.
 • Berisha, R. Kastrati, O koeficijentima Furie lakunarnih trigonometriçeskih dvojnih rjadov primadlezhashçih _klasam funkcij. Punime matematike, Prishtinë, Nr.2,(1987), 43-48.
 • Berisha, O koeficijentah Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova. Glasnik matematiçki, Zagreb 23(43), 1988, 73-79.
 • R.Kastrati,M. Berisha, O koeficijentah dvojnih lakunarnih trigonometriçeskih rjadov primadlezhashçih _klasam funkcij. Punime matematike, Prishtinë, Nr.3 (1988), 49-54.
 • Berisha, O koeficijentah dvojnih trigonometriçeskih rjadov. Serdika Bulgarska Akademija na Naukite, Sofija, Tom 14, 1988, 68-74.
 • ZejnullahuM. BerishaO module neprerivnosti i gladkosti v _. Matematiçki vesnik, Beograd, 40, (1988), 81-84.
 • Berisha, R. Kastrati, O koeficijenatah Furie lakunarnih trigonometriçeskih dvojnih rjadov prinadlezhashçih _klasam funkcij. Glasnik matematiçki, Zagreb, Vol. 24(44), 1989 (291-296).
 • Berisha, F.H. Berisha, Ob odnom obobshçenom module neprerivnosti. Teorija funkcije prilozhenja. Konf.Mol.uç. Mosk. Univ. 1989.
 • F.H. Berisha M. Berisha, Obobshçeni modul gladkosti Çebishevskova tipa Punime matematike, Prishtinë, Nr.4 (1989), 17-25.
 • F.H. Berisha M. Berisha, O svojstvah odnovo obobshçenovo modula neprerivnosti priminjenova v teorij priblizhenja. Glasnik matematiçki, Zagreb, 1990, Nr.3, 32-29.
 • Berisha, F.H. Berisha, M.K. Potapov, O polinomialnoj aproksimacij vintegralnoj metrike s vesom Jakobi.Vesnik, Moskva, MGU, ser.1 Mat-meh., 1990,Nr.5, 33-38.
 • Berisha, On coefficients of double lacunary trigonometric series. Rostock, Math.kolloq, 43, 27-38, (1990).
 • Berisha, R. Kadriu, On a class of functions of Nikolcky-Bessov type.Bul.FSHMN, Nr.10, (1995) 37-65.
 • Berisha, M. Ibrahimi, Zhytja e klasave_dhe _. Bul.FSHMN, Nr.10. (1995), 13-24.
 • Kastrati, M. Berisha, Vlerësimi i koeficientëve Fourier me seri të dyfishtë lakunare nga klasa_. Bul. FSHMN. Nr.10. (1995), 67-74.
 • Berisha, R. Kadriu, On some inequalities about monotonic numerical sequences. Bul. FSHMN. Nr.11.(1996), 7-12.
 • F.H. Berisha, M. Berisha, R. Kastrati, Mbi koeficientet Fourier nga klasa _. Bul. FSHMN. Nr.11. (1996), 79-93.
 • Kastrati, M. Berisha, F.H. Berisha, Seria lakunare e funksionit të vazhdueshëm.Bul.FSHMN. Nr.11, (1996), 27-30.
 • Berisha, Transformimi i serisë trigonometrike. Kërkime, ASHAK, 5 (1997), 13-23.
 • Kastrati, M. Berisha, Disa veti të koeficijentëve Fourie të funksioneve çift me dy variabla nga klasa e Besovit. Kërkime,ASHAK, 5 (1997), 25-30.
 • Faton Berisha, Muharrem Berisha, Sharpering of estimates of modules of smoothness. Kërkime, ASHAK. Nr.5, (1997), 
 • Muharrem Berisha, Faton Berisha, Some eighted _ type inequalities about monotone sequences. Bul.FSHMN, Nr.12, (1998), 23-31.
 • Muharrem Berisha, Fevzi Berisha, Faton Berisha, Some properties of Fourier coefficients of a function belonging to the Besov classes. Bul.FSHMN. Nr.12, (1998), 113-
 • Muharrem Berisha, Fevzi Berisha, An application of a Peetre type k-functional in approximation theory. Kërkime, ASHAK. 6, (1998), 93-101.
 • Faton Berisha, Muharrem Berisha, Note on estimates of Fourier coefficients of a function belonging to the H(p,k_) classes of Nikolsky. Kërkime, ASHAK. 6 (1998), 111-122.
 • Faton Berisha, Muharrem Berisha, Disa veti të funksioneve nga klasat e Bessov-it. Kërkime, ASHAK. 7, (1999).
 • Berisha, Shumimi i serisë Fourier të një funksioni të vazhdueshëm. Kërkime, ASHAK, 7, (1999).
 • Muharrem Berisha, Faton Berisha, On monotone Fourier coefficients of a function-belonging to Nikolski-Besov classes. Mathematca Montisnigri,vol X (1999), 5-20.
 • Muharrem Q. Berisha, Faton M. Berisha, Evaluation of constants related to estimates of Fourier coefficients of a functions _. Kërkime,.ASHAK. 8, (2000),45-58.
 • F.M. Berisha, M.Q. Berisha, Jackson and its converse theorems for a generalized modules of smoothness. Kërkime, ASHAK 8, (2000), 79-96.
 • F.M. Berisha, M.Q. Berisha, Jackson theorem for a generalized r-th modules of smoothness. Kërkime, ASHAK 9, (2001), 89-116.
 • M.Q.Berisha, F.M.Berisha, A note on the inverse theorem for a generalised modulus of smoothness. Mat.Bilten. Skopje. 25(51)(2001), 91-96.


Punimet profesionale:

 • Berisha, Krahasimi lokal i funksioneve.Dituria, revistë shkencore e studentëve të Kosovës, Nr.2 Prishtinë, 1975.
 • Berisha, Mosbarazitë dhe mosbarazimet. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1980.
 • Berisha, Mosbarazitë dhe mosbarazimet. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1982.
 • Berisha, Mosbarazimet e shkallës së dytë me një të panjohur. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr 2. 1982
 • Berisha, Mosbarazimet e shkallës së dytë me një të panjohur. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 2. 1982.
 • Berisha, Mosbarazimet sumultante të shkallës së dytë. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1984
 • Berisha, A. Bardhi, Mosbarazimet logaritmike. Matematika- Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1985
 • Berisha, M. Shpejti. Mosbarazimet trigonometrike. Përmbledhje punimesh të SHLP-së, Prizren, Nr. 2 1985.


Tekste shkollore dhe universitare:

 • Maksimoviq, G. Nenkoviq, Matematika për kl. II dhe III të shkollave të mesme dhe profesionale. Prishtinë, 1975, Përkthyes: M. Berishadhe S.Imami.
 • Živkoviq, Aritmetika për kl.V të shkollës fillore. Prishtinë, 1976, Përkthyes: M. Berisha