Jashar Rexhepagiq

Akademik
Print

BiografiaLindi në Plavë më 1929. Shkollën fillore e kreu në vend­lindje, gjimnazin në Beran dhe në Pejë. Grupin e lëndëve pedagogjike e studioi në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku diplomoi më 1953. Gradën doktor shkence e mori më 1965 në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku mbrojti me sukses tezën Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit të shqip­tarëve në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918.
Ushtroi detyra të ndryshme në shkolla dhe në arsim: profesor i Shkollës Normale dhe Gjimnazit në Prizren, profesor e drejtor i Shkollës Normale të Prishtinës, këshilltar pedagogjik për shkolla të mesme i Ple­qësisë së Arsimit të KAKM, ligjërues dhe profesor i Shkollës së Lartë Pedagogjike të Prishtinës, kurse nga viti 1962 ishte profesor i rregullt në Fakultetin Filozofik të Prishtinës ku veproi deri më 1990, kur u pensionua.
Që nga themelimi i Shoqatës së Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës, gjegjësisht të ASHAK-ut është anëtar i rregullt i këtij institucioni të lartë shkencor të Kosovës. Pos detyrës së sekretarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore, dy herë qe sekretar i Përgjithshëm i Akademisë dhe në dy mandate nënkryetar i ASHAK.
Ka marrë pjesë në kongrese, simpoziume, tryeza të rrum­bullakta dhe në tubime të tjera shkencore e profesionale të pedagogëve në vend dhe jashtë. Në konferenca ndërkombëtare shkencore ka mbajtur referate ose kumtesa: në Pragë, Moskë, Jenë, Ankara, Mahaçkalla, Tiranë, Teheran (dy herë), Prishtinë, Sarajevë, Novi-Sad. Bashkëpunoi në afro njëzet revista e fletore pedagogjike e të tjera. Ka qenë redaktor i Buletinit të Fakultetit Filozofik të Prishtinës, redaktor i revistës shkencor Studime të Seksionit të Shkencave Shoqërore të ASHAK dhe redaktor i Vjetarit të ASHAK, anëtar i Këshillit redaktues të biblio­tekës “Pedagogë bashkëkohor”, anëtar i Këshillit redaktues të Enci­klopedisë pedagogjike I, II, kryetar i Këshillit botues të revistës shkencore Përparimi. Anëtar i redaksisë së rev. Studime të ASHAK-ut, revistës Edukata Islame, kryetar i Këshillit re­daktues të Bu­letinit të Tutinit dhe anëtar i Këshillit botues të revistës Univerzitetska misao të Universitetit të Novi-Pazarit.
Është marrë me historinë e përgjithshme të pedagogjisë, me historinë nacionale të pedagogjisë, veçanërisht me historinë e shkollave e të arsimit në Kosovë, pastaj me pedagogjinë teorike e komparative, me didaktikën, me pedagogjinë shkollore e familjare dhe me metodologjinë e gjurmimeve pedagogjike dhe albanistike. Është marrë edhe me poezi (5 libra) dhe me kritikë shkencore e letrare.
Është autor i mbi njëzet librave dhe i më se 360 punimeve shkencore e profesionale. Gjatë hulumtimit botoi disa vepra monografike, një numër të konsiderueshëm të studimeve, disa tekste shkollore, shqyrtime të shumta, artikuj, ese kritikë dhe kontribute të tjera. Është bashkautor i një varg projektesh shkencore dhe udhëheqës i disa prej tyre.
Është laureat, pos të tjerash, i Shpërblimit të Dhjetorit të KSA të Kosovës për punë shkencore dhe për rezultate në pedagogji (1972). Është bartës i Urdhrit të Punës me Kurorë të Artë (1980) dhe i Urdhrit të Republikës me Kurorë të Argjendtë (1988).
Vdiq në Prishtinë më 2010.

BibliografiaLibra të botuar:

 • Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, 1970, f. 1-349.
 • Tema të zgjedhura pedagogjike, Shkup, Nova Makedonija, 1972, f. 1-150.
 • Hyrje në metodologjinë e punës hulumtuese-shkencore, dispencë, Botim i Universitetit, Prishtinë, 1972, f. 1-103.
 • Školstvo i prosveta na Kosovu do kraja XVIII stole?a do 1918. godine, Priština, Zajednica nau?nih ustanova SAP Kosova, 1974, str. 1-201.
 • Dituri shoqërore për klasën IV të shkollës fillore, (koautor Dr. Velizar Nedoviq), Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1974. Botim i shtatë, 1985. Teksti u botua edhe në gjuhën serbokroate dhe turqisht.
 • Hyrje në metodologjinë e punës shkencore-hulumtuese (Kontribut në metodologjinë e albanistikës), Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1975, f. 1-104.
 • Dituri shoqërie, për klasën V të shkollës fillore, (koautor V. Nedoviq), Prishtinë, 1976, f.1-160.
 • Pedagoška misao Svetozara Markovi?a (osnove, zna?enje i uticaj), Beograd, SANU i AUK, 1979, str. 1-242.
 • Mendimi pedagogjik i Svetozar Markoviqit, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1985, f. 1-235.
 • Ruka na ruci, (poezija), Pljevlja, izd. Biblioteka “Mostovi”, 1985, 75 stranica.
 • Od gradjanske do marksisti?ko-lenjinisti?ke pedagogije, Posebna izdanja ANUK, Odeljenje društvenih nauka, knj. 5, Priština, 1986, str. 1-219.
 • Etika nastavnika danas – Etika e arsimtarit sot, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1989, f. 1-98.
 • Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Abdullah Vokrri, Mr. Abdylaziz Veseli: Shkolla Normale “Sami Frashëri” e Prishtinës 1941-1944, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1997, f. 1-322.
 • Rukosani (knjiga poezije), Pljevlja, 1991, str. 1-54.
 • Sami Frashëri dhe pedagogjia e rilindjes Kombëtare, Prishtinë, ASHAK, 1995, f. 1-242
 • Islamsko-persijska kultura i uticaj persijskog jezika u nas, Beograd, 1996, str. 1-171.
 • Pedagoško-literarne refleksije i odzivi (prilog obrazovanju u Sandžaku), Novi Pazar, 1998, str.1-202.
 • Boje u kapima kiše (knjiga poezije), Prizren 1998, str. 1-88.
 • Dervishët, rendet dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth, në të kaluarën dhe sot, Pejë, Dukagjini, 1999, f. 1-282.
 • Iranološka istraživanja i najistaknutiji iranolozi na teritoriji prethodne Jugoslavije, Beograd, Kulturni centar IR Irana u Beogradu, 2001, str. 1-176. Knjiga je iste godine objavljena na persijskom u Teheranu.
 • Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 1-682.
 • Dervishët dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth (botim i plotësuar), Pejë, Dukagjini, 2003, f. 1-300.


Studime dhe artikuj:

 • Mbi disa çashtje ma të randësishme t’edukatës shoqënore dhe morale, Përparimi, Prishtinë, 1955, nr. 7-8, f. 398-403.
 • Psikologjia dhe zhdukja e pasioneve negative, Përparimi, Prishtinë, 1956, nr. 11-12, f. 691-697.
 • Metodat dhe organizimi i edukimit për punë, Përparimi, 1957, nr. 3, f. 130-135.
 • Roli i vetive të subjektit në zgjedhjen e profesionit, Përparimi, 1957, nr. 7-8, f. 447-452.
 • “Përparimi” – ?asopis za kulturna pitanja, Pedagoški rad, Zagreb, 1958, 1-2, str. 74-75.
 • Detyrat, përmbajtja dhe format e punës s’inspektimit shkolluer, Përparimi, 1958, nr. 9, f. 633-641.
 • Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj, Prosvetni pregled, 31.III 1959, str. 6.
 • U?iteljsku školu u Prištini pohadja 800 u?enika, Prosvetni pregled, 9.VI 1959, str. 5.
 • Problem periodizacije de?jeg psihofizi?kog razvitka, Zbornik radova nastavnika VPŠ u Prištini, Priština, 1960, str. 55-72.
 • Metodika e studimit psiqik të nxanësve, Buletini i Entit për përparimin e shkollave të KAKM, Prishtinë, 1960, nr. 4, f. 1-14.
 • Funksioni pedagogjik i komunës, Përparimi, Prishtinë, 1960, nr. 9, f. 569-577.
 • Çka sjell projektligji për organizimin e shkollave të pakicave, Rilindja, 18.V. 1960, f. 6.
 • Uloga nastavnog kadra u unapredjenju nastave i vaspitanja (u svetlu nekih novijih školskih dokumenata), Bilten Zavoda za unapredjenje školstva AKMO, Priština, 1961, br. 1-2, str. 15-23.
 • Odnosi medju ljudima u proizvodnji, Informativni bilten Zavoda za unapredjenje organi­za­cije rada i obu?avanje kadrova u privredi AKMO, Priština, 1961, br. 203, str. 20-34.
 • Mbi të bukurën n’art e pedagogji, Përparimi, 1961, nr. 3, f. 141-147.
 • Vlefta dhe rëndësija e aplikimit të punës së grupeve në mësime, Përparimi, 1961, nr. 9, f. 588-600.
 • Shkollat e nalta dhe fakultetet në Krahinën e Kosovë-Metohisë – faktor i randësishëm në ngritjen e kuadrave shqiptare, Përparimi, 1961, nr. 12, f. 854-869.
 • Bogata i raznovrsna izdava?ka delatnost nacionalne manjine Š?iptara u Jugoslaviji, Prosvetni pregled, 7.III 1961, str. 6.
 • Više škole i fakulteti u KM Oblasti, Savremena škola, Beograd, br. 1-2, 1962.
 • zhvillimi i shkollave shqipe në kohën e Luftës së Parë Botnore, Përparimi, nr. 5-6/1963, f. 339-352.
 • Fjalori enciklopedik i pedagogjisë, (recension), Përparimi, 1963, nr. 9, f. 654-656.
 • Neki dokumenti o školama u Gnjilanu (Prilog istoriji školstva na Kosovu), Prosvetni pregled, 1963, br. 27, str. 6.
 • Përmbledhje tekstesh të pedagogëve klasikë (përkthim nga serbokroatishtja, bashkë me F. Canaj), Beograd, 1964, f. 1-253.
 • Prosvetni radnici Kosova i Metohije pali u oslobodila?kom ratu, Godišnjak Pokrajinskog arhiva, Priština, 1965, str. 161-186; botuar edhe në Rilindja (21-29. IV, 1969) me titull Arsimtarët e Kosovës që ranë në LNÇ.
 • Prilog prou?avanju društveno-istorijske uslovljenosti prosvetno-pedagoške službe i njenog razvitka u našoj zemlji do perioda NOB, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, knj. II, 1964-1965, str. 39-55.
 • Kulturno-prosvetni rad nekih bosanskih i š?iptarskih franjevaca u Trošanu i delatnost bra?e Ašiku, Gjurmime albanologjike-Albanološka istraživanja, Priština, (izd. Filozofskog fakulteta) 1965, br. 2, str. 309-317.
 • Život, rad i pedagoški pogledi Andrea i Pjetra Bogdanija, Gjurmime Albanologjike-Albanološka istraživanja, knj. III, za 1965-1966, str. 151-166.
 • O jendom manje poznatom delu Paška Vase-efendije, Gjurmime Albanologjike- Albanološka istraživanja, knj. III, za 1965-1966, str. 231-235.
 • Gr?ke škole krajem XIX i po?etkom II stole?a u južnim podru?jima današnje Jugoslavije, Prosvetni pregled, 16.III 1966, str. 4-5.
 • Uslovljenost i razvitak albanskih škola za vreme prvog svetskog rata, u jubilarnom broju Përparimi, (na srpskohrv.), Priština, 1967, str. 291-309.
 • A.S. Makarenko mbi edukimin familjar, Për prindët, Prishtinë, 1967, nr. 7, f. 3-9.
 • Dokumentat kushtetues dhe aktet juridike në lidhje me shkollat në gjuhët e kombësive, Përparimi, 1967, nr. 8, f. 947-964.
 • Fjalori pedagogjik (recension), Përparimi, 1967, nr. 11-12, f. 1426-1435.
 • “Prizreni” – gazeta ma e vjetër për çashtje arsimore, Rilindja, 28. V. 1967, f. 9.
 • Razvoj prosvete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. godine, Priština, Zajednica nau?nih ustanova Kosova i Metohije, 1968, str. 1-367.
 • Za jasnije odredjivanje predmeta i zadataka istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta, Priština, knj. V, 1968, str. 85-97.
 • Škola i izbor poziva, u knj. Informativni priru?nik o izboru poziva sa opisom i pregledom srednjih škola u APKM, Priština, str. 5-11.
 • Etni?ke promene Albanaca u XVII i XVIII stole?u, Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja, Sarajevo, ANUBiH, knj. 4, 1968, str. 155-170.
 • Velika medresa u Skoplju 1925-1941, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zagreb, 1968, br. 4, str. 177-199. Drugi deo objavljen je u Zborniku 1969-1970, br. 5, str. 237-252.
 • Pedagoški re?nik I, II, Beograd, 1967 (ocena i prikazi), Pedagogija, Beograd, 1968, br. 1-2, str. 179-186.
 • Treqind vjet të shkollës fillore në Janjevë, Rilindja, 11. II. 1968, f. 13.
 • Kontribut për njohjen e disa artistëve, shkrimtarëve dhe punëtorëve pedagogë shqiptarë të shekullit XV, në librin Simpozijumi për Skenderbeun, Prishtinë, 1969, f. 385-389.
 • Razvoj socijalisti?ke pedagogije u Francuskoj, Zbornik Filozofskog fakulteta, Priština, knj. VI, 1969, str. 171-187.
 • Pedagogija I i II, Zagreb, 1968, (ocene i prikazi), Pedagogija, 1969, br. 2, str. 371-390.
 • Medjunarodna konferencija pedagoga u Pragu, Pedagoški rad, Zagreb, 1970, br. 7-8, str. 411-412.
 • Teksti dhe literatura tjetër shkollore në gjuhën shqipe në të kaluarën, Libri shkollor, Prishtinë, 1971, nr. 1, f. 57-65.
 • Pedagoško izrastanje Jana Amosa Komenskog, Naša škola, Sarajevo, 1971, br. 1-2, str. 123-128.
 • Pedagogija radne škole, Pedagogija, 1971, br. 2, str. 213-237.
 • Revistat dhe gazetat pedagogjike te ne, Jehona, Shkup, 1971, nr. 6, f. 3-24.
 • Shkollat shqipe në Kosovë (1800-1908), Jehona, Shkup, 1971, nr. 7, f. 18-39.
 • Shkollat shqipe në Stubëll dhe Pozharan, Rilindja, 8.VIII. 1971, f. 7.
 • Shkolla e vajzave shqiptare në Korçë (Tradita arsimore pedagogjike), Shkëndija, nr. 13, 15. X. 1971, f. 20.
 • O nekim istaknutim pedagoškim radnicima i njihovoj borbi za novu školu i pedagogiju, Pedagogija, Beograd, 1972, br. 1, str. 49-58.
 • Pedagogjia pozitiviste në Francë, Jehona, 1972, nr. 1, f. 95-111.
 • Shkollat dhe arsimi në Kosovë nga fundi i shekullit XVIII gjer më 1918, në rev. Kosova-Kosovo, Prishtinë, 1972, nr. 1, f. 107-241.
 • O nekim interpetacijama individualizacije nastave, Nastava i vaspitanje, 1972, br. 4, str. 451-466.
 • Prilog metodici ispitivanja studenata, Univerzitet danas, Beograd, 1973, 5-6, str. 71-77.
 • Kako suzbijati socijalne razlike u obrazovno-vaspitnoj delatnosti škola, Naša škola, Sarajevo, 1973, br. 5-6, str. 247-260. Videti kra?u verziju na albanskom u ?as. Jehona (Shkup), 1973, br. 4, str. 93-112, pod naslovom: Si të evitohen diferencat sociale në veprimtarinë arsimuese-edukative të shkollave.
 • Razvoj i perspektiva srednjeg obrazovanja na Kosovu do 1985. godine, (studijski projekat), Priština, Zavod za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, 1974 (150 str.). Nosilac i jedan od u?esnika u projektu.
 • Prva reforma školstva na Kosovu, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zagreb, 1975, br. 9, str. 29-36.
 • Metodološki problemi koriš?enja sekundarnih izvora u pedagoškim istraživanjima, u Zbornik radova Simpozijum o metodološkim problemima u pedagoškim istraživanjima, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1975, str. 149-153.
 • Svetozar Markovi? i socijalisti?ka pedagoška misao i školstvo u Hrvatskoj, Pedagoški rad, Zagreb, 1976, br. 7-8, str. 394-398.
 • Osnovni teorijski stavovi o vaspitanju u duhu nacionalne ravnopravnosti bratstva i jedinstva i neki empirijski uvidi na primeru škola u SAP Kosovu, u knj. Ostvarivanje nacionalne ravno­prav­nosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja, Novi Sad, Pedagoški institut Vojvodine, 1977, str. 343-347.
 • zhvillimi i shkollave shqipe prej Lidhjes së Prizrenit deri më 1912, në lib. Seminari i kulturës shqiptare për të huaj, Prishtinë, Fakulteti Filozofik, 1977, nr. 3, f. 107-116.
 • Velika medresa u Skoplju (na arapskom), u Ar-Bajan, Kuvajt, br. 135, 1977.
 • Pedagoška funkcija Prizrenske lige, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1978, br. 7, str. 688-694. Na madjarskom: A Prizreni liga pedagogiai szerepe, u ?as. Oktatas es Neveles, Subotica, 1979, str. 5-12.
 • Vaspitanje u duhu bratstva, jedinstva i ravnopravnosti u školama SAP Kosova, nau?noistraži­va?ki projekat Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Prištini, 1979, str. 1-180+30 str. Prilozi. Jedan od nosilaca projekta i autor uvodnih delova, a uz to koautor nekih rezimea i pregleda istraživanja.
 • Školstvo u Kosovskoj Mitrovici i okolini u periodu od 1912. do 1941. godine, Kosova – Kosovo, Priština, 1979, str. 253-270.
 • Prosvetne prilike i školstvo, u knj. Kosovska Mitrovica i okolina, Kosovska Mitrovica, 1979, str. 167-172.
 • Disa mësues përparimtarë në periodikun shqiptar, Rilindja, 29.XII. 1979, f. 13.
 • Školstvo i prosveta u Kosovskoj Mitrovici i okolini od druge polovine XIX stole?a do 1975. godine, Studije – Studime, Priština, ANUK, 1980, knj. I, str. 1-95.
 • Pedagoški pogledi G.V.F. Hegela (Povodom 210 g. njegovog rodjenja i 150 g. smrti), Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Ljubljana, 1980, br. 13, str. 9-29.
 • Kontributi i A. Xhuvanit për shkollën popullore, Shkëndija, 1. IV. 1980, f. 12.
 • Jani Minga – një ndër figurat më të shquara të historisë së arsimit kombëtar, Rilindja, 25. VI. 1980, f. 11.
 • Maksimi i Artës një ndër humanistët më të njohur të shek. XV-XVI, Rilindja, 22. XI. 1980, f. 13.
 • Kriza škole u svetu i kod nas, Vaspitanje i obrazovanje, Titograd, 1981, br. 5, str. 31-51.
 • Puna hulumtuese shkencore në lëmin e edukatës dhe të arsimit në Kosovë, Shkëndija, 1. X. dhe 15. X. 1981, f. 16.
 • Prva konferencija prosvjetnih radnika, Školske novine, Zagreb, 16. lipnja, 1981, str. 17. Në gjuhë shqipe: Konferenca e parë e punëtorëve të arsimit të Kosovës, Shkëndija, 15. VI. 1981, f.9.
 • Nau?noistraživa?ki rad u oblasti vaspitanja i obrazovanja na Kosovu, Nastava i vaspitanje, Beograd, 1982, br. 3-4, str. 645-653.
 • Pedagoški dokumenti oktobarske socijalisti?ke revolucije, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Ljubljana, 1982, br. 15, str. 27-34.
 • Individualizacija nastave i obrazovanja u prošlosti i danas, Naša škola, Sarajevo, 1982, br. 3-4, str. 123-133.
 • Aktuelnosti i zna?aj pedagoških pogleda Karla Marksa, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, Ljubljana, 1983, br. 16, str. 65-73.
 • U?eš?e i doprinos prosvetnih radnika Kosova u narodno-oslobodila?kom ratu, Studije-Studime, ANUK, Priština, 1983, knj. II, str. 7-45.
 • Razvoj predškolskog vaspitanja na Kosovu, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, Ljubljana, 1984, br. 17, str. 29-36.
 • ?itanke, Enciklopedija Jugoslavije 3, Zagreb, JLZ, 1984, str. 299.
 • ?itanke i ?itaonice na Kosovu, Libri shkollor, Priština, 1985, br. 2, str. 142-145.
 • Marksova vizija vaspitanja, u Zborniku radova Obrazovanjem u budu?nost, Zagreb, 1985, str. 19-26.
 • Alaksandër Xhuvani përfaqësues, në thelb, i mendimit pedagogjik shkencor dhe vazhdues i denjë i pedagogjisë së Rilindjes, në librin Studime antologjike dhe pedagogjike për nder të prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit, Akademia e Shkencave e RPSSH, Tiranë, 1986, f. 193-210.
 • Ostvarivanje jezi?ke ravnopravnosti u oblasti obrazovanja u prošlosti i danas, Buletin -Zbornik Više pedagoške škole u Gnjilanu, 1987, br. 1, str. 7-22.
 • Razvoj i obeležja turskih škola na teritoriji današnje Jugoslavije do 1912. godine, Çevren (?asopis na turskom), Priština, 1987, 62, str. 11-29. Pod istim naslovom na srpskohrv., ali sa odredjenim opunama, videti tekst u: Studije-Studime, Odeljenje društvenih nauka ANUK, u knj. 3, Priština, 1988, str. 51-69.
 • Vukovo delo, obrazovanje i savremena pismenost, referat na nau?nom skupu ANUK u Prištini od 28. 10. 1987, u knj. Život i delo Vuka Karadži?a, izd. ANUK, Priština, 1988, str. 23-36.
 • Njëqind vjet të zhvillimit të shkollës laike shqipe, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1988, f. 61-73.
 • Pedagoška vrednost književnosti za decu, (Prilog pitanju odnosa pedagogije i književnosti), Detinjstvo, Novi Sad, 1988, br. 3, str. 29-41.
 • Najefikasnije metode moralnog vaspitanja mladih, Nastava i vaspitanje, 1988, br. 3, str. 270-275.
 • Lenjin o srednjem obrazovanju, u Zborniku: Škola pred izazovom sutrašnjice, Beograd – Gornji Milanovac, 1989, str. 191-201.
 • O kosovskom pedagoško-prosvetnom nasledju u XIII-XIV stole?u, Nastava i vaspitanje, 1989, br. 3, str. 157-168.
 • Prilog pedagoško-andragoškom razmatranju problema visokog prirodnog priraštaja stanovništva u nas, referat na ukupno 36 str. na nau?nom skupu Medjuakadmeijskog demografskog odbora: Podru?ja Jugoslavije sa visokim prirodnim priraštajem stanovništva, u Prištini, 18, 19. i 20. maja 1989. Tekst na albanskom objavljen u knjizi: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, na str. 203-254.
 • Teorijsko-metodološki pristup psihološkom i pedagoškom aspektu etnoloških prou?avanja na Kosovu, saopštenje na nau?nom skupu Odeljenja društvenih nauka ANUK, u Prištini, 17. novembra 1989. Tekst objavljen u istoj knjizi (Tema të zgjedhura…), na str. 193-202.
 • Pedagoški i neki drugi izvori o godini rodjenja Dositeja Obradovi?a, (Prilog njegovim pogledima na vaspitanje, školu i prosvetu), Prosvetni pregled, Beograd, 6. V 1989.
 • Neka pitanja metodologije istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta XVIII-XIX, Priština, 1989, str. 7-17.
 • Komenski u jugoslovenskoj pedagoškoj litraturi (povodom 400-godišnjice rodjenja), Nastava i vaspitanje, 1992, br. 1-2, str. 5-21.
 • Literarno obrazovanje i poezija Rifata Burdžovi?a, Sandžak, br. 11-12/1992, str. 26-27.
 • O Antologiji muslimanske poezije XX vijeka i povodom njenog izdanja, Mostovi, br. 124-125, 1992, str. 62-82.
 • Nauka i nau?ni razvitak u Sandžaku (osnovni stavovi), Sandžak, br.14-15/1993, str. 26.
 • Školstvo i prosveta u Novom Pazaru od XV do XX stole?a, Novopazarski zbornik (Novi Pazar), br. 18, 1994, str. 85-110.
 • Svitanice, knjiga poezije, Novi Pazar, 1994, str. 1-64.
 • Po?eci školstva kod muslimana u Crnoj Gori, Zbornik Identitet Bošnjaka-muslimana, Plav, 1995, str. 95-107.
 • Shkollat shqipe në vitet 1908-1910 sipas gazetës “Lirija”, Studime, ASHAK, Prishtinë, 1995, nr. 2, f. 95-106.
 • Pedagoško-psihološke ideje, etika i elementi drugh nauka u “Pend-nami” Feriduddin Attara, Nur, br. 8/1995, str. 47-52.
 • Sh. Osmani, M. Kraja, H. Gehring: J.H. Pestaloci, reformatori i madh i arsimit, Tiranë, 1997, (recension), Studime, ASHAK, nr. 3/1996, në f. 337-342.
 • Prilog prou?avanju kulturnog razvoja i identiteta Bošnjaka na Kosovu i Sandžaku (nau?no saopštenje na Medjunarodnoj nau?noj konferenciji u Sarajevu, održanoj po?etkom maja 1996), u rev. Selam, Prizren, br. 10, 1997, str. 1-5.
 • Pedagoške i psihološke ideje Muhameda Abdagi?a i ?amila Sijari?a, Zbornik Sjenice, 1997, br. 8, str. 5-33.
 • “J.H.Pestaloci – reformator i madh i arsimit”, një ndër veprat më të rëndësishme pedagogjike, Përpjekja pedagogjike, Tiranë, 1998, nr. 1, f. 35-41.
 • Pedagogjia e psikologjisë, kumtesë në Këshillimin shkencor: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, mbajtur më 20 nëntor 1997. në lib.: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, Prishtinë, ASHAK, 2001, f. 53-60. Në këtë lib. po ashtu: Fjala hyrëse (në f. 9-10) dhe Fjala përfundimtare (në f. 111-112) e akad. Jashar Rexhepagiqit.
 • Çka sjell vepra “Kosova në vështrimin enciklopedik”, (Tiranë, 1999), Koha Ditore, Prishtinë, 6 dhjetor 1999, f. 15.
 • Arsimi e shkenca dhe ndikimi i tyre në proceset integruese ekonomike në trevat shqiptare, në: zhvillimi ekonomiko-shoqëror i trojeve shqiptare dhe integrimi i tyre rajonal dhe botëror, Tiranë, Prishtinë, Shkup, 2000, f. 549-562.
 • Naimi dhe Samiu në pedagogjinë e Rilindjes kombëtare shqiptare (rreth disa çështjeve më pak të studiuara), në: Naim Frashëri 100 vjet pas, Prishtinë, ASHAK, 2000, f. 103-108.
 • Personaliteti, jeta dhe veprimtaria e akademik Mark Krasniqit (Me rastin e 80-vjetorit të lindjes së tij), në rev. shkencore Dardania Sacra, Prishtinë, nr. 2/2000, f. 447-470.
 • Dr. Abdullah Vokrri, Jashar Erebara, jeta dhe vepra e tij (recension), në lib. Jashar Erebara, Prishtinë, Libri shkollor, 2000, f. 255-261.
 • Obrazovanje za mir, toleranciju i medjunarodnu saradnju, Tutinski zbornik, br. 2/2001, str. 57-72.
 • Iljaz Gogaj, Shkolla Teknike dhe Harri Fulci, Tiranë, 1999, Studime 5,6,7 (vlerësim), Prishtinë, 2001, f. 402-404.
 • Dr. Shefik Osmani – Dr. Nijazi Kazazi: Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike, Tiranë, 2000 (vlerësim), Studime, 5,6,7, Prishtinë, 2001, f. 405-408.
 • Hafiz Safvet-beg Bašagi?, Beharistan (?as.), Sarajevo, br. 1/2001, str. 75-84.
 • Mehmed-beg Kapetanovi? i perzijska književnost, Beharistan, br. 2/2001, str. 39-46.
 • Nau?na vrijednost i doprinos iranologiji djela dr. Fehima Bajraktarevi?a, Beharistan, br. 3-4/2001, str. 10-28.
 • Obrazovanje u Iranu ju?e, danas i sutra (studija u rukopisu, 42 stranice). Na alban. je objavljena u knj.: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, f. 503-544.
 • Pedagoško zna?enje i umetni?ka vrednost književnog stvaralaštva za decu (na primeru predstavnika iz doline Lima i okoline), Mostovi, Pljevlja, 2002, str. 93-109.
 • Arsimi për paqe, tolerancë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, Edukata Islame, nr. 66/2002, f. 19-39.
 • Vlera arsimore dhe edukative e revistës “Edukata Islame”, Edukata Islame, nr. 67/2002, f. 21-25.
 • O liku i delu Esada Mekulija, saopštenje podneto 3. avgusta 2002. godine na književnim susretima u Plavu. Tekst je objavljen u ?as. Mak, Novi Pazar, 2003.
 • Edukimi në familjen kosovare dhe specifikat e tij, Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 295-300.
 • Musa Kraja, Idetë dhe veprimtaria pedagogjike e Harry T. Fultzit në Shqipëri, Koha, Tiranë, 2000 (recension), Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, 2002, f. 347-352.
 • Nau?no i pedagoško obeležje Islama i zna?enje medjuverske tolerancije, objavljen ?asopisu Nur (2003), br. 38, str. 53-58.