Shpallje

Komisioni Përzgjedhës i ASHAK ka udhëhequr procedurën për zbatimin e konkursit të rishpallur për plotësimin e vendit të punës: Menaxher i prokurimit, shpallur në gazetën “Tribuna”, më 22 gusht 2014. Brenda afatit 15 ditësh kanë konkurruar 5 kandidatë (3 femra, 2 meshkuj). Të gjithë kandidatët që i kanë plotësuar kushtet e konkursit janë përzgjedhur në listën e ngushtë dhe janë ftuar në testin me shkrim (Lindita Hoti-Shala dhe Furtuna Naka). Në testin me shkrim kanë marrë pjesë 2 (dy) kandidatë (Lindita Hoti-Shala dhe Furtuna Naka). Për testim me gojë janë ftuar kandidatët: Furtuna Naka (95 pikë) dhe Lindita Hoti-Shala (58 pikë), pasi që kanë fituar mbi 50 pikë nga 100 pikët e mundshme.

Nga testet me shkrim që kanë bërë kandidatët dhe nga intervistat me ta, ka rezultuar se kandidati Furtuna Naka (189 pikë) ka rezultatin më të lartë të gjithëmbarshëm nga kandidatët e tjerë dhe mbi këtë bazë Komisioni përzgjedhës i ka propozuar Kryesisë së Akademisë që ajo të pranohet në punë në vendin e punës Menaxher i prokurimit.​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print