VJETARI 41/2020
Redaktor Myzafere Limani, ASHAK, Prishtinë, 2021, f. 109, 16x24 cm.