BERISHAJ, Anton Kolë / VIRGJËRAT E PËRBETUARA: jeta ndërmjet detyrimit dhe vetëflijimit
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 362 f., me foto, 17x25 cm. (Botime të veçanta SSHSH / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 52)
Tit. në faqen paral.: Sworn virgin: life between compulsion and self-sacrifice. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f.[359]-362.
KDU 176.1
316.346.32-055.2
ISBN 978-9951-615-58-7
COBISS.KS-ID 2048081053