STUDIME 3/1996
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 1998, f. 359, 17x24 cm.

STUDIME 3 1996 ff, 358, 17×24 cm.