BAJRAKTARI, Jusuf; DEMAJ, Frashër; KURTI,Teki / SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE: (dokumente)
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 567 f., 17x 25 cm. (Botime të veçanta CCX / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 71)
Tit. në faqen paral.: Albanians at the end of the Second World War (1944) according to German sources. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks.
KDU 94(=18)''1944''(093)
ISBN 978-9951-26-047-3
COBISS.KS-ID 386910983