BYTYQI, Valbon / REGJIONI LINDOR I KOSOVËS: veçoritë fiziko-gjeografike, resurset natyrore dhe problemet gjeomjedisore
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2017, 452 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXVII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 31)
Tit. në faqen paral.: Eastern region of Kosova: physical-geographical features, natural resources and geo-environmental problems. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. [415]-424.
KDU 908(496.51-11)55(496.51-11
ISBN 978-9951-615-75-4
COBISS.KS-ID 2048090525