BOKSHI, Besim / PËR VETORËT E SHQIPES
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2004. 195 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta L / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 22)
Tit. në faqen paral.: Sur les pronoms personels de l'albanais. Përmbledhja në gjuhën angleze.
Bibliogr.: f. 189-192.
KDU 811.18'36-112
811.18'367.626.1
ISBN 9951-413-09-9
COBISS.KS-ID 2048104349