LATIFI, Blerim / METAFIZIKA E EMANCIPIMIT: ideja e emancipimit të njeriut në historinë e mendimit perëndimor
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 314 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 53)
Tit. në faqen paral.: The metaphysics of emancipation: the idea of human emancipation in the history of western thought. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.:
f.[307]-314.
KDU 11:172
ISBN 978-9951-615-60-0
COBISS.KS-ID 2048080797