NUSHI, Pajazit / LEKSIKON I PSIKOLOGJISË, VËLLIMI I, A-M
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, Vëll.1: A-M, 550 f.,17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 44)
Tit. në faqen paral.: Lexikon of psychology. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 159.9(038)
ISBN 978-9951-615-38-9 Kompleti
ISBN 978-9951-615-39-6 Vëll. 1
COBISS.KS-ID 2048038301