KËRKIME 15 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktorë M. Dushi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2007, f. 263, 16x24 cm.
KDU 5/6:061.12(496.51)(05)