KËRKIME 14 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktorë M. Dushi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2006, f. 225, 16x24 cm.
KDU 061.12:50(05)(082)(496.51)