JOKL, Norbert / GJURMIME LINGUISTIKE HISTORIKE-KULTURORE NË FUSHË TË SHQIPES / LINGUISTISCH-KULTURHISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN AUS DEM BEREICHE DES ALBANISCHEN
Përgatitur nga Rexhep Ismajli, Heiner Eichner, përkthyes Skënder Gashi, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2018, 759 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 63). Teksti në gjuhën shqipe dhe gjermane. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 343- 351. Indeks.
KDU 811.18'373.6
ISBN 978-9951-615-97-61
COBISS.KS-ID 2048100509