DREJTSHKRIMET E SHQIPES: studim dhe dokumente
Përgatitur nga Rexhep Ismajli, redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2005, 723 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXVIII / Seksioni i Gjuhësisë
dhe i Letërsisë. Libri 29).
Tit. në faqen paral.: Les orthographes de l'albanais. Bibliogr.: f. 208-221
KDU 811.18'35
811.18'26
ISBN 9951-413-32-3
COBISS.KS-ID 1536791024