RIZA, Emin / ARKITEKTURA POPULLORE E GJAKOVËS
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2017, 282 f., me il.,17x25 cm. (Botime të veçanta CLXV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 57)
Tit. në faqen paral.: The popular architecture of Gjakova. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. [277]-282.
KDU 728(496.51-21)
ISBN 978-9951-615-77-8
COBISS.KS-ID 2048096669