Rexhep Ismajli

Akademik
Share on print
Print

BiografiaI lindur në Preshevë më 1947. Studimet për gjuhë dhe le­tërsi i mba­roi në Prishtinë më 1971. Në vitet 1971-1973 speciali­zoi për gjuhësi në Institut de linguistique générale et appliqué “René Descar­tes” (Sorbonne), Paris, nën drejti­min e André Martinet. Më vonë (1977/ 78) vazhdoi specia­lizimin në Institut für Allgemeine und Ver­glei­chende Sprachwissenschaft të Universitetit të Bochum-it. Doktoratën në shkencat filologjike e mbrojti në Universitetin e Prishtinës, më 1982.
Më 1972 filloi punën asistent, pastaj ligjërues, docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar për lëndët Gjuhësi e përgjithshme dhe Histori e gjuhës shqipe në Degën e Gjuhës Shqipe të Fakultetit Filozofik/ Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Gjatë kësaj kohe i ka drejtuar studimet e Gjuhësisë së përgjithshme dhe të Historisë së gjuhës shqipe në Studimet e shkallës III në Degën e gjuhësisë në Fakultetin Filologjik të Prishtinës.
Më 1989 policia jugosllave e vuri në “izolim” për 3 muaj në burgjet e Leskovacit, të Beogradit dhe të Prishtinës, pa mandat gjyqësor dhe me keqtrajtime të egra.
Në vitet 1990-1993 ka mbajtur mësime për gjuhën shqipe dhe gju­hësinë shqiptare në Universitetin e Lubjanës. Më 1997 ishte për një semes­tër profesor me ftesë (Gastprofessor) në Universitetin Ludwig-Maximilian të Münchenit për të mbajtur mësime për albanologji. Pastaj vijoi mësim­dhënien për albanologji në München deri në vitin 2000. Në vitin 2000 u kthye në Prishtinë të vazhdonte mësimdhënien në Universitet. Më 1993 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Tre vjet më vonë u zgjodh anëtar i rregullt. Në vitet 1996-1999 ka qenë Sekretar i Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh Sekretar i përgjithshëm i kësaj akademie. Në vitin 2002 u zgjodh anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe të Arteve me seli në Vjenë/ Salzburg. Në vitin 2006 u zgjodh anëtar i jashtëm i Akadmeisë së Shkencave të Shqipërisë, ndërsa më 2010 anëtar nderi i saj. Si për­faqësues i ASHAK-ut është anëtar i Interacademic Human Rights Net­work, New York. Në tetor 2002 u zgjodh Kryetar i Akademisë së Shken­cave dhe të Arteve të Kosovës.
Më 1971, bashkë me I. Rugovën dhe H. Islamin, themeloi revistën shkencore Dituria. Nga viti 1990 ishte i angazhuar në lëvizjen politike në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në të cilën ishte anëtar i Krye­sisë me përgjegjësi për marrëdhëniet ndërkombëtare. I pakënaqur me zhvi­llimet, më 1994 dha dorëheqje publike nga posti politik. Përveç si profesor, ka qenë i angazhuar rreth botimit të revistave shkencore, si: Dituria, Re­cherches albanologiques 1-4, Prishtinë (frëngjisht), Studia humanistica, Prishtinë, Godišnjak društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, Beo­grad, Studime, ASHAK, Filologji, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Thema, revistë e sociologjisë, Prishtinë, etj.; bashkëthemelues dhe redaktor i bo­ti­meve Fryma, (mbi 70 vëllime në fushën e dijeve shoqërore), Rozafa (letër­si), Dukagjini Balkan Books (frëngjisht, anglisht dhe gjermanisht), të shtë­pisë botuese Dukagjini. Ka marrë pjesë prej fillimit në punën e Qendrës së Kulturës Shqiptare për të Huajt/ Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, në fillim Sekretar, anëtar i Këshillit drejtues, ndërsa në vitet 1998-2002 Drejtor i Seminarit. Më 2012 është zgjdhur kryetar i Komitetit të Kosovës për studimet e Europës Juglindore. Nga viti 2004 është bashkëkryetar i Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe.

BibliografiaLibra të botuar:

 • Shenjë e ide, Rilindja, Prishtinë, 1974, f. 162.
 • Teksti i gjuhës shqipe për të huaj, koautor Mehdi Bardhi, Qendra e Kulturës Shqiptare për të Huaj, Fakulteti Filozofik, Prishtinë 1974, f. 163.
 • Cours de langue albanaise, co-author M. Bardhi, Séminaire de Culture Albanaise pour les Etrangers, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1976, f. 242.
 • Shumësia e tekstit, Rilindja, Prishtinë, 1972, f. 155. Botimi i dytë i zgjeruar, 1980, f. 210. (Çmimi për librin më të mire të vitit).
 • Rrënjë e fortë, (Anthologji e poezisë Bashkëkohore e Arbëreshëve të Italisë), Parathënia dhe Shënimet, Rilindja, Prishtinë, 1978, f. 191.
 • Antologji e poezisë rumune të sh. XX, Rilindja, Prishtinë, 1979, f. 207.
 • Gramatika e parë e gjuhës shqipe (1710), (Studim, transkriptim dhe fotokopje), Rilindja, Prishtinë, 1982, f. 286.
 • Gjuha shqipe e ‘Kuvendit të Arbënit’ (1706), – Hulumtime grafiko-fonologjike, Rilindja, Prishtinë, 1985, f. 269.
 • Pjetër Budi, Poezi 1618-22, Studim hyrës (5-45), Transliterim, Komente, Rilindja, Prishtinë, 1986, f. 288.
 • Artikuj mbi gjuhën shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1987, f. 256.
 • Poezi e sotme arbëreshe, me Studim hyrës dhe Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 321.
 • Moral yjesh, Poezi Evropiane e shekullit 20, me Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 301.
 • Gjuhë dhe etni, Rilindja, Prishtinë, 1991, f. 450.
 • Kosova and the Albanians in former Yugoslavia, QIK, Prishtinë, 1993, f. 82.
 • Etni e modernitet, Dukagjini, Pejë, 1994, f. 217.
 • “Në gjuhë” dhe “për gjuhë” (Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë /1945-1968), Dukagjini, Pejë, 1998, f. 331.
 • Tekste të vjetra, Dukagjini, Pejë, 2000, f. 427.
 • Standarde dhe identitete. Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës. Dukagjini, Pejë, 2003, ff. 353.
 • Gjuhë standarde dhe histori identitetesh, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2005, 493.
 • Drejtshkrimet e shqipes, përgatitur nga R. Ismajli: Studim hyrës 221 f. dhe Dokumente, ASHAK, Prishtinë, 2005, ff. 723.
 • Pjetër Budi: Poezi, Parathënie, faksimile e transkriptime me shënime kritike R. Ismajli, ASHAK, Prishtinë, 2005, ff. 360.
 • Pasionet dhe pësimet e Selmna Rizës, ASHAK, Prishtinë, 2009, ff. 506.
 • Kosova. Vështrim monografik. Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2011, ff. 646.
 • Kosova. A monographic surve, Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2013, ff. 507.
 • Studime për historinë e shqipes në kontekst ballkanik, ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 546.


Përkthime veprash teorike:

 • de Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Rilindja, Prishtinë, 1977, ff. 359, bot. i dytë te Dituria Tiranë 2002.
 • Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, Prishtinë, 1974, botimi II 1983, pp. 310, botimi II Ditura, Tiranë 2002.
 • Descartes, Ligjëratë mbi metodën, Rilindja, Prishtinë, 1975, bot. II 1986.
 • Ducrot-Tz. Todorov, Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, Prishtinë, 1984, pp. 510.
 • Barthes, Aventura semiologjike (Degré zéro de l’écriture (27-92), Critique et vérité (187-244), Eléments de la sémiologie (93-186), Rhétorique ancienne (245-346), me një Hyrje (5-14), Rilindja, Prishtinë, 1987, pp. 350.
 • Barthes, Aventura semiologjike (Parathënie – R. Ismajli (5-32); 1. L’aventure sémiologique (33-42); 2. La mort de l’auteur (43-52); 3. Écrivains, intellectuels, professeurs (53-66); 4. Degré zéro de l’écriture (67-138), 5. Critique et vérité (139-205), 6. Eléments de la sémiologie (209-308), Rhétorique ancienne (309-422), Tregusi i emrave (423-433), Fryma 67, Dukagjini, Pejë.


Përkthime veprash letrare:

 • Jacques Prevert, Shi dhe kohë e bukur, Poezi, Pasthënie (128-131), Bota e re, Prishtinë, 1971, pp. 135.
 • Bosquet, Jeta ndodhi pa ne (La vie a eu lieu sans nous), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1972.
 • Eminescu, Ylli i dritës, Pasthënie (53-77), Kronologji e jetës së Eminescu-t (78-81), Rilindja, Prishtinë, 1976, pp. 83.
 • Prevert, Diell nate (Soleil de nuit), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1982, pp. 261.
 • Antologji e poezisë rumune të shekullit XX, Hyrje (5-16), Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1979, pp. 207.
 • Büchner, Vdekja e Dantonit, Rilindja, Prishtinë, 1988.
 • Vegel, Judita, Drama, Rilindja, Prishtinë, 1989, pp. 93.
 • Moral yjesh, poezi evropiane e sh. XX, Hyrje (5-8) dhe Shëniem, Rilindja, Pri­shtinë, 1990, pp. 301.
 • Arapi, Po morskim Ókoljkama, Poezi, Jedinstvo, Priština, 1977, pp. 80.
 • Dedaj, Pesme, Poezi, Narodna Knjiga, Beograd, 1976, pp. 217.
 • Hamiti, Li?na karta, Poezi, Svjetlost, Sarajevo, 1991, etc.


Studime dhe artikuj në periodik:

 • Mbi disa çështje të zhvillimit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, II 1972, Prishtinë, 1974, 147-152.
 • Mbi disa toponime në Serbi të Jugut dhe në Maqedoni të Veriut, Gjurmime albanologjike, 1-2, Prishtinë, 1970.
 • A propos de la quantité vocalique de l’albanais, in Akten des internationalen albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972, zum Gedächtnis an Norbert Jokl, Innsbruck, 1977, 367-373
 • Tingulli, fjala e lidhur, ligjërimi, Dituria, 4, 1972, Prishtinë, 11-19.
 • Edhe diçka rreth rotacizmit në gjuhën shqipe, Dituria 2-3, 1971-72, 4-9.
 • Strukturalizmi dhe gjuhësia, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, X,1973, 61-81.
 • Mbi disa çështje të zhvillimit historik të sistemit fonetik të shqipes, Studime filologjijke, 3, Tiranë, 1973, 119-125.
 • Ndërlidhni kundërvëniesh të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 1, Prishtinë, 1973, 32-39.
 • Fonemat margjinale të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 5, Prishtinë, 1973, 441-444.
 • Ferdinand de Saussurei dhe gjuhësia moderne, Studia humanistica, Prishtinë, 1, 1974, 115-133.
 • Gjuhësia funksionale e A. Martinesë, in A. Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, përktheu R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1974.
 • Rreth kuantitetit të zanoreve të theksuara të shqipes, Gjurmime albanologjike, III, 1973, Prishtinë, 1975, 57-61.
 • Fillimet e historisë së semiologjisë, Studia humanistica II, Prishtinë, 1975, 153-168.
 • Ligjërim/ gjuhë/ të folur, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, XIII, 1976, 289-313.
 • O dvojezi?nosti (višejezi?nosti) Albanaca u Jugoslaviji, Jezik u društvenoj sredini, Zbornik radova konferencije “Jezik i društvo”, Novi Sad, 1976, 85-90.
 • Grafia e Buzukut dhe disa çështje të sistemit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, Seria Filologjike, VII, 1977, Prishtinë, 1978, 229-256.
 • Jezici drevnog Balkana, Oko, Zagreb, 1-15 lipnja 1978, 17.
 • Sinteza Eqrema Çabeja, Oko, Zagreb, 6-20 april, 1978, 10.
 • Disa çështje të onomastikës shqiptare të mesjetës, Studime filologjike, 4, Tiranë, 1978, 151-163.
 • Transkripcija i adaptacija imena iz albanskog jezika, Radovi VI Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, Odeljenje za jezik, Sarajevo, 1979, 295-305.
 • Platoni dhe mendimi mbi gjuhën në antikë, Përparimi, Prishtinë, 4/1979, 649-665.
 • Disa çështje të onomastikës mesjetare, Onomastika e Kosovës, Prishtinë, 1979, 47-57.
 • Mbi normën gjuhësore, Përparimi, Prishtinë, 1/ 1980, ff. 48-66.
 • Sistemi i bashkëtingëlloreve të gjuhës së “Kuvendit të Arbënit” (1706), Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave filologjike, XIII, 1983, Prishtinë, 1984, 33-52.
 • Le système des voyelles de l’albanais du XVIIIe siècle, Recherches albanologiques, 1, 1984, Prishtina, 1985, 75-93.
 • Emri i shqiptarëve, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1985, 5-10.
 • Mishçeviç – Filozofia e gjuhës, Thema, Prishtinë, 1-2/1985, ff. 201-208.
 • Todorov – La conquete de l’Amerique, Thema, Prishtinë, 1-2/ 1985, ff. 209-216.
 • Retorika, stilistika e letërsia dhe vepra “Fillimet e stilistikës” e A. Xhuvanit e K. Cipos, Studime për nder të Aleksandër Xhuvanit, Tiranë, 1986, 153-157.
 • Nacionalno ime Albanaca, Zbornik šeste jugoslovenske onomasti?ke konferencije (D. Milanovac, 1985), Beograd, 1987, SANU, 591-593.
 • Origine de la langue albanaise, Recherches albanologiques, 4, 1987, Prishtinë, 7-21.
 • Onomastika e mbikëqyrur, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1987, 62-68.
 • Në 70-vjetorin e akademik Idriz Ajetit, Gjuha shqipe, Prishtinë, 3/ 1987, ff. 80-88.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSF të Jugosllavisë, Thema, Prishtinë, 10, 1988, 93-122.
 • Le système consonantique du Consilium Albanum, Recherches albanologiques, 3, 1986, Prishtina, 1988, 67-87.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Gjuha shqipe, 2, Prishtinë, 1988, 1-22.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Thema, 10, 1988, 93-123, Prishtinë.
 • Libri i parë shqip, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1988, 55-59.
 • Lo stato socio-linguistico della lingua albanese standard, Le minoranze etniche e linguistiche, Atti del 2o Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi, 7/11 settembre 1988, I, Palermo 1989, 275-276.
 • Albanski jezik u Jugoslaviji, Kosovo-Srbija-Jugoslavija, Krt, Ljubljana, 1989, 81- 110.
 • Gjuha letrare, Bogdani dhe projektimet tona, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1989, 1-12.
 • Emri i shqiptarëve, Gjuha jonë, 2, Tiranë, 1989, 27-34.
 • Fe dhe komb te shqiptarët, Dituria islame, Prishtinë, 19, 1990, 2930.
 • Albanska literatura kot slepa pega, Borec, 8-9, 1990, Ljubljana, 886-890.
 • Sur les contributions de Selman Riza, Studia albanica, 1-2, Tirana, 1991, pp. 61-71.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Fjala, tetor 1992, f. 7.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore (aspekte të identitetit), Thema, Prishtinë, 11, 1993, 29-39.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual, (Simpoziumi i mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993), Tiranë, 1996, ff. 255-260.
 • Mikloši? kot albanolog, Mikloši?ev zbornik, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26 do 28 junija 1991, Ljubljana, 1992, 423-429.
 • Diskursi i klithmës, Urtia, Tiranë, prill 1993, f. 3.
 • Evropa juglindore – hapësirë e natyrshme për shqiptarët, Fjala, Prishtinë, 24 maj 1993, 5.
 • Fati i popullit dhe zjarri i luftës, Fjala, Prishtinë, 5 korrik 1993, f. 5.
 • Kanuni si palimpsest, Fjala, Prishtinë, 1 dhjetor 1993, f. 3-6.
 • Evropa dhe gjuhët, Thema, Prishtinë, 12-13, 1993, 34-46.
 • Lufta e fjalëve, Zëri, 26 shkurt 1994, 29, vazhdon.
 • Albanians and South-eastern Europe, Conflict or dialogue, Subotica, 1994, 266-279. cf. Albanci i jugositi?na Evropa, Sukob ili dijalog, Subotica, 1994, 247-259. cf. Shqip­tarët dhe Evropa juglindore, Konflikt apo dialog, Dukagjini, Pejë, 1995, 253-270.
 • Kontributi i Martin Camajt në studimet buzukiane, “Meshari” i Gjon Buzukut – monument i kulturës shqiptare (1555-1995), Ulqin, 1995, pp. 115-128.
 • Ballkanistika, prejardhja e shqipes, Seminari XVIII, Tiranë, 1996, pp. 465-477. cf. Ballkanistika dhe prejardhja e shqipes, Studime, 3, 1996, Prishtinë, 1997, 255-275.
 • Die Albaner und Suedosteuropa, Dardania, Wien, 4/ 1995, ff. 151-159.
 • Wolfgang Libal, Das Ende Jugoslawiens, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, 223-226.
 • Christine von Kohl, Wolfgang Libal, Kosovo: Gordischer Knoten des Balkans, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, ff. 227-229.
 • Hans-Jürgen Sasse, Arvanitika. Die Albanischen Sprachrester in Griechenland, Teil 1, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, ff. 229-232.
 • Sami Frashëri si studiues i gjuhës, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff. 131-148.
 • Robert Elsie, History of Albanian literature I-II, in Studime 2, 1995, Prishtinë, 294-295.
 • Marko Snoj, Kratka albanska slovnica, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.295-296.
 • Vepra letrare e Mitrush Kutelit, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.298.
 • Anton Pashku, In memoriam, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.299-301.
 • Halit Halimi: Description phonétique et phonologique de l’albanais, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, ff. 348-350.
 • Eric Pratt Hamp: Il sistema fonologico della parlata di Vaccarizzo Albanese, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, ff. 351-353.
 • Remzi Përnaska: Kundranori me parafjalë në gjuhnë e sotme shqipe, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, ff. 17-34.353-355.
 • Mbledhja gjuhësore e vitit 1952, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, ff.301-328.
 • Akademik Shaban Demiraj, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 45-50.
 • Eqrem Çabej për gjuhën letrare, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 193-222.
 • Besim Bokshi, Pjesorja e shqipes, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 389-393.
 • Mahir Domi, n memoriam, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff.423-425.
 • Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, 17-34.
 • Tematizohet shoqëria e sakrificës?, MM 3-4, Prishtinë, 1996, 238-247.
 • Kontributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Filologji, 1, 1996, Prishtinë, 7-15. cf. Kontributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Kontribute të albanologëve të huaj për studimin e gjuhës shqipe, Studime shqiptare 5, Universiteti i Shkodrës, 1996, pp. 57-65.
 • Gjuha e botimeve të sotme të letërsisë arbëreshe, Filologji, 2, Prishtinë, 1996, 21-38.
 • Eminescu, Asdren, Lasgush, Albanezul, Bucure?ti, anul V, nr. 10, oct. 1997, p. 4.
 • Arshi Pipa: ftesë për lexim, MM, Prishtinë, 6-7, 1997, 168-175.
 • Zanoret hundore te Pjetër Bogdani, Filologji 4, Prishtrinë, 1997, 17-34.
 • L’origine della lingua albanese. Problemi e resultati, Albanistica novantasette, Istituto universitario orientale, a cura di Italo Costante Fortino, Napoli, 1997, 145-166.
 • Figura dhe vepra e Idriz Ajetit, Studime, 4, Prishtinë, 1997, 17-34.
 • Mbledhja gjuhësore e vitit 1952 në Prishtinë, Studime 4, Prishtinë, 1997, 301-328.
 • Personaliteti dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, Gjuha jonë, 1-4, 1997, Tiranë, 7-17.
 • The right to self-determination, Kosovo in the Heart of the Powder Keg, compiled by R. Elsie, New York, 1997, f. 195-206.
 • Gjuha e botimeve të sotme të botimeve arbëreshe, Letërsia shqipe dhe gjuha letrare, Simpoziumi i mbajtur më 1 e 2 nëntor 1996, ASHAK, Prishtinë, 1998, ff. 45-58.
 • Shënim, ff. 7-9, Ftesë për lexim, f. 10-20 dhe bibliografi e shënime biografike për Arshi Pipën: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998, botim i përgatitur nga R. Ismajli, f. 471.
 • La balkanistique et l’origine de l’albanais, Studia albanica, Tirana, 1995-1999, ff. 83-94.
 • Shprishja e mjegullës, Zëri, Prishtinë, 5 janar 2000, 17; 6 janar 2000, 11 dhe 7 janar 2000.
 • Inleiding, Koen Stassijns, Klaagzang van een vogel, Lanno/ Atlas – Bruksel/Amsterdam 2000, pp. 13-34.
 • Në vend të parathënies, f. 7-14 dhe Kronologji e jetës dhe veprave letrare të M. Camajt, 15-16, në Martin Camaj: Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000, f. 740, botim i përgatitur nga R. Ismajli.
 • Akademik Shaban Demiraj, Studime, Prishtinë, 5-6-7/ 1998-1999-2000, ff. 45-50.
 • Eqrem Çabej për gjuhën letrare, Studime, Prishtinë, 5-6-7/ 1998-1999-2000, f. 193-222.
 • Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit – ngjashmëri procesesh standardizimi, Seminari 19, Prishtinë, 2001, pp. 241-253.
 • Gjuha, ndikimet dhe ndryshimet, Koha ditore, 22 shtator 2001.
 • Përtej alternativës “midis infinitivit dhe statusit minoritar”, Ekskluzive, 18 tetor, 2001, 105-107.
 • Veprimtaria shkencore e Besim Bokshit, Dardania sacra, Prishtinë, 3/ 2001, ff. 27-39.
 • Nasalvokale bei Bogdani, Festschrift Boretzky, Bochum.
 • Përtej alternativës: infinitiv apo status minoritar, Studime, Prishtinë, 8-9/ 2001-2002, 41-66.
 • Statusi, realitetet sociolingvistike, identiteti, Seminari 20/1, 2002, 241-248.
 • Die Albaner haben das Recht auf Selbstbestimmung, Dardania, 9/ 2001, Wien 2002, ff. 353-362.
 • Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, Tiranë, 1-2/ 2003, f. 5-40.
 • Shqipja standarde pas tri dekadash, Seminari 21/2, Prishtinë, 2003, ff. 79-104.
 • Eqrem Çabej për gjuhën shqipe, Rëndësia e veprës së prof. Eqrem Çabejt për studimet albanologjike (Sesioni shkencor për 90-vjetorin e lindjes më 25-26 dhjetor, 1998), Prishtinë, 2003, f. 59-88.
 • Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë (1945-1964), Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia, Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi, A cura di M. Mandala, Palermo 2003, f. 293-316.
 • Kongresi i Manastirit dhe shqipja standarde, 95 vjetori i Kongresit të Manastirit, Shkup, 2003, 87-94.
 • Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, 1-2, 203, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 5-39.
 • Kruja dhe Ressuli për shqipen e përbashkët, Albanolodische und balkanologische Studien, Festschrift für Wilfried Fiedler, Hrsg. Von M. Genesisn und J. Matzinger, Verlag Dr. Kova-, Hamburg, 2004, 57-74.
 • Për veprën e Pedersen-it, Studime 11, 2004, ASHAK, Prishtinë, 271-274.
 • Waclaw Cimohowski për Studimet e shqipes, Studime 11/ 2004, 303-308.
 • Për veprën dhe personalitetin e Besim Bokshit, Studime 11/2004, Pishtinë, 319-322.
 • Studime për Buzukun në vitet ’50 të sh. 20, in Studime 12, Prishtinë, ASHAK, 2005, 7-22.
 • Pjetër Budi dhe vepra e tij, in Studime 10, Prishtinë, ASHAK, 2006, ff. 95-118.
 • Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, në Studime 14, Prishtinë, ASHAK, 2007, 9-16.
 • Figura dhe vepra e Selman Rizës, in Studime 16-17, Prishtinë, ASHAK, ff. 25-32.Albanist dhe intelektual i shquar, in Studime, 18, 20011, Prishtinë, ASHAK, ff. 29-36.
 • Studimet albanistike të Norbert Joklit, in Studime 18, 2011, Prishtinë, 265-270.
 • István Schütz, in Studime 18, 2011, Prishtinë, ASHAK, ff. 355-358.
 • Gjeneza e tekstit dhe Camaj, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 33-44.
 • Vepër me vlerë sintetizuese (Për K. Topalli, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011, in Studime 19, Prishtinë, ASHAK, 2012, ff. 303-306.
 • Resa albanicae. Rivista di albanologia, anno I, n. 1, marzo 2012, anno I, n 2. settembre 2012, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 319-322.
 • Ali Podrimja, In memoriam, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 327-331.
 • Në traditën e albanologjisë gjermane, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 11-19.
 • Pse të shtrohet tani dhe këtu një tematikë e këtillë? in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 213-220.
 • Përzgjedhje punimesh nga akademik Idriz Ajeti, Koha, Prishtinë 2011, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 463-464.
 • Dynamique des structures de l’albanais standard, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 275-292.
 • Akademik Besim Bokshi, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 369-378.
 • Në kujtim të akademik Shaban Demirajt, in Studime 21, 2014, Prishtinë, 380-382.
 • Besim Bokshi, Varia, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 447-448.
 • Skënder Blakaj e Ismail Ismaili, Letërkëmbime të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 449-450.


Ka përgatitur për botim veprat e këtyre autorëve:

 • Sami Frashëri: Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Vepra 5, Rilindja, Prishtinë, 1979 (me parathënie, tejshkrim dhe komente).
 • Selman Riza: Studime albanistike I, Rilindja, Prishtinë, 1979 (bashkë me H. Aganin e B. Boshin ka hartuar edhe Parathënien).
 • Gani Bobi: Vepra 1-5, Dukagjini, 1997, (vëllimi 5 – Intervista dhe dorëshkrime e përgatiti Isuf Berisha; Parathënia f. I-XVI nga R. Ismajli).
 • Arshi Pipa: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998 (janë përfshirë të gjithë vëllimet e botuar me Parathënie e shënime biografike).
 • Martin Camaj: Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000 (përmbledhje e tërë veprës poetike, përfshirë variantet e dorëshkrimet, me shënime për ndryshimet në botimet e ndryshme dhe me Parathënie e bibliografi).
 • Selman Riza: Vepra I, II, III, IV, V ASHAK, Prishtinë, 1996, 1997, 2002, 2004 (janë përfshirë studimet gjuhësore të botuara dhe dorëshkrime; bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; me shënime të ndryshme në secilin vëllim).
 • Selman Riza, Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme, Dukagjini, Pejë, 2009, ff. 610 (vepër postume, nga dorë­shkrimi, me Parathënie ff. 5-30 dhe shënime).
 • Idriz Ajeti: Vepra, I, II, III, IV, V, ASHAK, Prishtinë, 1997-2002 (me Parathënie; përgatitjen për botim bashkë me B. Bokshin).
 • Gazmend Zajmi: Vepra I, II, III, IV, ASHAK Prishtinë, 1997-2004 (bashkë me F. Aganin, E. Stavilecin dhe H. Islamin).
 • Fehmi Agani: Vepra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dukagjini, Pejë, 2002 (Janë përfshirë gjithë veprat e botuara, pjesa dërmuese e shkrimeve në periodik dhe veprat e pabotuara; ka hartuar parathënien dhe shënimet; përgatitjen për botim e ka barë bashkë me E. Bashën).
 • Waclaw Cimochowski: Studime për gjuhën shqipe, ASHAK, Prishtinë, 2003 (bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).
 • Holger Pedersen: Studime albanistike, ASHAK, Pishtinë, 2004 (bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).
 • Victor Friedman: Studies on Albanian and ther Balkan Languages, Dukagjini Balkan Books, Pejë, 2004 (ka përmbë;edhur studimet për shqipen dhe gjuhët e Ballkanit, me shënime përkatëse dhe parathënie).
 • Norbert Jokl: Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin shqip/ Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, ASHAK, Prishtinë 2011, ff. 434. Parathënie, R. Ismajli, ff. 7-20, Vorwort pp. 173-181. Në kuadër të Vepër e plotë, në përgatitje e sipër.
 • Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit/ Albanaian and balkan Languages, Redaktor i materialeve të konferencës shkencore, ASHAK, Prishtinë 2012, ff. 683.
 • Francesco Altimari: Studia linguistika italo-albanica/ Arbërishtja në kontekstin gjuhësor ballkanik dhe italian, ASHAK, Prishtinë, 2014, ff. 247.
 • Leonardo Savoia (në bashkëpunim me R. Manzini e B. Baldi): Studime në gjuhësinë shqiptare, ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 298.
 • Rajko Nahtigal: Për një gjuhë të përbashkët letrare shqipe/ Über eine einheitliche albanische Schriftsprache, Prishtinë-Ljubljana, 2015, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës/ Slovenska akadmeija znanosti in umetnosti, pp. 257. Përgatitën R. ismajli e M. Snoj. Parathënia/ Vorwort R. Ismajli.