Rexhep Ismajli

Akademik
Share on print
Print

I lindur në Preshevë më 1947. Studimet për gjuhë dhe le­tërsi i mba­roi në Prishtinë më 1971. Në vitet 1971-1973 speciali­zoi për gjuhësi në Institut de linguistique générale et appliqué “René Descar­tes” (Sorbonne), Paris, nën drejti­min e André Martinet. Më vonë (1977/ 78) vazhdoi specia­lizimin në Institut für Allgemeine und Ver­glei­chende Sprachwissenschaft të Universitetit të Bochum-it. Doktoratën në shkencat filologjike e mbrojti në Universitetin e Prishtinës, më 1982.
Më 1972 filloi punën asistent, pastaj ligjërues, docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar për lëndët Gjuhësi e përgjithshme dhe Histori e gjuhës shqipe në Degën e Gjuhës Shqipe të Fakultetit Filozofik/ Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Gjatë kësaj kohe i ka drejtuar studimet e Gjuhësisë së përgjithshme dhe të Historisë së gjuhës shqipe në Studimet e shkallës III në Degën e gjuhësisë në Fakultetin Filologjik të Prishtinës.
Më 1989 policia jugosllave e vuri në “izolim” për 3 muaj në burgjet e Leskovacit, të Beogradit dhe të Prishtinës, pa mandat gjyqësor dhe me keqtrajtime të egra.
Në vitet 1990-1993 ka mbajtur mësime për gjuhën shqipe dhe gju­hësinë shqiptare në Universitetin e Lubjanës. Më 1997 ishte për një semes­tër profesor me ftesë (Gastprofessor) në Universitetin Ludwig-Maximilian të Münchenit për të mbajtur mësime për albanologji. Pastaj vijoi mësim­dhënien për albanologji në München deri në vitin 2000. Në vitin 2000 u kthye në Prishtinë të vazhdonte mësimdhënien në Universitet. Më 1993 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Tre vjet më vonë u zgjodh anëtar i rregullt. Në vitet 1996-1999 ka qenë Sekretar i Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh Sekretar i përgjithshëm i kësaj akademie. Në vitin 2002 u zgjodh anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe të Arteve me seli në Vjenë/ Salzburg. Në vitin 2006 u zgjodh anëtar i jashtëm i Akadmeisë së Shkencave të Shqipërisë, ndërsa më 2010 anëtar nderi i saj. Si për­faqësues i ASHAK-ut është anëtar i Interacademic Human Rights Net­work, New York. Në tetor 2002 u zgjodh Kryetar i Akademisë së Shken­cave dhe të Arteve të Kosovës.
Më 1971, bashkë me I. Rugovën dhe H. Islamin, themeloi revistën shkencore Dituria. Nga viti 1990 ishte i angazhuar në lëvizjen politike në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në të cilën ishte anëtar i Krye­sisë me përgjegjësi për marrëdhëniet ndërkombëtare. I pakënaqur me zhvi­llimet, më 1994 dha dorëheqje publike nga posti politik. Përveç si profesor, ka qenë i angazhuar rreth botimit të revistave shkencore, si: Dituria, Re­cherches albanologiques 1-4, Prishtinë (frëngjisht), Studia humanistica, Prishtinë, Godišnjak društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, Beo­grad, Studime, ASHAK, Filologji, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Thema, revistë e sociologjisë, Prishtinë, etj.; bashkëthemelues dhe redaktor i bo­ti­meve Fryma, (mbi 70 vëllime në fushën e dijeve shoqërore), Rozafa (letër­si), Dukagjini Balkan Books (frëngjisht, anglisht dhe gjermanisht), të shtë­pisë botuese Dukagjini. Ka marrë pjesë prej fillimit në punën e Qendrës së Kulturës Shqiptare për të Huajt/ Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, në fillim Sekretar, anëtar i Këshillit drejtues, ndërsa në vitet 1998-2002 Drejtor i Seminarit. Më 2012 është zgjdhur kryetar i Komitetit të Kosovës për studimet e Europës Juglindore. Nga viti 2004 është bashkëkryetar i Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe.

Bibliografia

Libra të botuar:

Shenjë e ide, Rilindja, Prishtinë, 1974, f. 162.

Teksti i gjuhës shqipe për të huaj, koautor Mehdi Bardhi, Qendra e Kulturës Shqiptare për të Huaj, Fakulteti Filozofik, Prishtinë 1974, f. 163.

Cours de langue albanaise, co-author M. Bardhi, Séminaire de Culture Albanaise pour les Etrangers, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1976, f. 242.

Shumësia e tekstit, Rilindja, Prishtinë, 1972, f. 155. Botimi i dytë i zgjeruar, 1980, f. 210. (Çmimi për librin më të mire të vitit).

Rrënjë e fortë, (Anthologji e poezisë Bashkëkohore e Arbëreshëve të Italisë), Parathënia dhe Shënimet, Rilindja, Prishtinë, 1978, f. 191.

Antologji e poezisë rumune të sh. XX, Rilindja, Prishtinë, 1979, f. 207.

Gramatika e parë e gjuhës shqipe (1710), (Studim, transkriptim dhe fotokopje), Rilindja, Prishtinë, 1982, f. 286.

Gjuha shqipe e ‘Kuvendit të Arbënit’ (1706), – Hulumtime grafiko-fonologjike, Rilindja, Prishtinë, 1985, f. 269.

Pjetër Budi, Poezi 1618-22, Studim hyrës (5-45), Transliterim, Komente, Rilindja, Prishtinë, 1986, f. 288.

Artikuj mbi gjuhën shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1987, f. 256.

Poezi e sotme arbëreshe, me Studim hyrës dhe Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 321.

Moral yjesh, Poezi Evropiane e shekullit 20, me Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 301.

Gjuhë dhe etni, Rilindja, Prishtinë, 1991, f. 450.

Kosova and the Albanians in former Yugoslavia, QIK, Prishtinë, 1993, f. 82.

Etni e modernitet, Dukagjini, Pejë, 1994, f. 217.

“Në gjuhë” dhe “për gjuhë” (Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë /1945-1968), Dukagjini, Pejë, 1998, f. 331.

Tekste të vjetra, Dukagjini, Pejë, 2000, f. 427.

Standarde dhe identitete. Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës. Dukagjini, Pejë, 2003, ff. 353.

Gjuhë standarde dhe histori identitetesh, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2005, 493.

Drejtshkrimet e shqipes, përgatitur nga R. Ismajli: Studim hyrës 221 f. dhe Dokumente, ASHAK, Prishtinë, 2005, ff. 723.

Pjetër Budi: Poezi, Parathënie, faksimile e transkriptime me shënime kritike R. Ismajli, ASHAK, Prishtinë, 2005, ff. 360.

Pasionet dhe pësimet e Selmna Rizës, ASHAK, Prishtinë, 2009, ff. 506.

Kosova. Vështrim monografik. Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2011, ff. 646.

Kosova. A monographic surve, Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2013, ff. 507.

Studime për historinë e shqipes në kontekst ballkanik, ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 546.

Përkthime veprash teorike:

 1. de Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Rilindja, Prishtinë, 1977, ff. 359, bot. i dytë te Dituria Tiranë 2002.
 2. Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, Prishtinë, 1974, botimi II 1983, pp. 310, botimi II Ditura, Tiranë 2002.
 3. Descartes, Ligjëratë mbi metodën, Rilindja, Prishtinë, 1975, bot. II 1986.
 4. Ducrot-Tz. Todorov, Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, Prishtinë, 1984, pp. 510.
 5. Barthes, Aventura semiologjike (Degré zéro de l’écriture (27-92), Critique et vérité (187-244), Eléments de la sémiologie (93-186), Rhétorique ancienne (245-346), me një Hyrje (5-14), Rilindja, Prishtinë, 1987, pp. 350.
 6. Barthes, Aventura semiologjike (Parathënie – R. Ismajli (5-32); 1. L’aventure sémiologique (33-42); 2. La mort de l’auteur (43-52); 3. Écrivains, intellectuels, professeurs (53-66); 4. Degré zéro de l’écriture (67-138), 5. Critique et vérité (139-205), 6. Eléments de la sémiologie (209-308), Rhétorique ancienne (309-422), Tregusi i emrave (423-433), Fryma 67, Dukagjini, Pejë.

Përkthime veprash letrare:

Jacques Prevert, Shi dhe kohë e bukur, Poezi, Pasthënie (128-131), Bota e re, Prishtinë, 1971, pp. 135.

Bosquet, Jeta ndodhi pa ne (La vie a eu lieu sans nous), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1972.

 1. Eminescu, Ylli i dritës, Pasthënie (53-77), Kronologji e jetës së Eminescu-t (78-81), Rilindja, Prishtinë, 1976, pp. 83.
 2. Prevert, Diell nate (Soleil de nuit), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1982, pp. 261.

Antologji e poezisë rumune të shekullit XX, Hyrje (5-16), Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1979, pp. 207.

 1. Büchner, Vdekja e Dantonit, Rilindja, Prishtinë, 1988.
 2. Vegel, Judita, Drama, Rilindja, Prishtinë, 1989, pp. 93.

Moral yjesh, poezi evropiane e sh. XX, Hyrje (5-8) dhe Shëniem, Rilindja, Pri­shtinë, 1990, pp. 301.

 1. Arapi, Po morskim Ókoljkama, Poezi, Jedinstvo, Priština, 1977, pp. 80.
 2. Dedaj, Pesme, Poezi, Narodna Knjiga, Beograd, 1976, pp. 217.
 3. Hamiti, Li?na karta, Poezi, Svjetlost, Sarajevo, 1991, etc.

Studime dhe artikuj në periodik:

Mbi disa çështje të zhvillimit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, II 1972, Prishtinë, 1974, 147-152.

Mbi disa toponime në Serbi të Jugut dhe në Maqedoni të Veriut, Gjurmime albanologjike, 1-2, Prishtinë, 1970.

A propos de la quantité vocalique de l’albanais, in Akten des internationalen albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972, zum Gedächtnis an Norbert Jokl, Innsbruck, 1977, 367-373

Tingulli, fjala e lidhur, ligjërimi, Dituria, 4, 1972, Prishtinë, 11-19.

Edhe diçka rreth rotacizmit në gjuhën shqipe, Dituria 2-3, 1971-72, 4-9.

Strukturalizmi dhe gjuhësia, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, X,1973, 61-81.

Mbi disa çështje të zhvillimit historik të sistemit fonetik të shqipes, Studime filologjijke, 3, Tiranë, 1973, 119-125.

Ndërlidhni kundërvëniesh të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 1, Prishtinë, 1973, 32-39.

Fonemat margjinale të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 5, Prishtinë, 1973, 441-444.

Ferdinand de Saussurei dhe gjuhësia moderne, Studia humanistica, Prishtinë, 1, 1974, 115-133

Gjuhësia funksionale e A. Martinesë, in A. Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, përktheu R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1974.

Rreth kuantitetit të zanoreve të theksuara të shqipes, Gjurmime albanologjike, III, 1973, Prishtinë, 1975, 57-61.

Fillimet e historisë së semiologjisë, Studia humanistica II, Prishtinë, 1975, 153-168.

Ligjërim/ gjuhë/ të folur, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, XIII, 1976, 289-313.

O dvojezi?nosti (višejezi?nosti) Albanaca u Jugoslaviji, Jezik u društvenoj sredini, Zbornik radova konferencije “Jezik i društvo”, Novi Sad, 1976, 85-90.

Grafia e Buzukut dhe disa çështje të sistemit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, Seria Filologjike, VII, 1977, Prishtinë, 1978, 229-256.

Jezici drevnog Balkana, Oko, Zagreb, 1-15 lipnja 1978, 17.

Sinteza Eqrema Çabeja, Oko, Zagreb, 6-20 april, 1978, 10.

Disa çështje të onomastikës shqiptare të mesjetës, Studime filologjike, 4, Tiranë, 1978, 151-163.

Transkripcija i adaptacija imena iz albanskog jezika, Radovi VI Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, Odeljenje za jezik, Sarajevo, 1979, 295-305

Platoni dhe mendimi mbi gjuhën në antikë, Përparimi, Prishtinë, 4/1979, 649-665.

Disa çështje të onomastikës mesjetare, Onomastika e Kosovës, Prishtinë, 1979, 47-57.

Mbi normën gjuhësore, Përparimi, Prishtinë, 1/ 1980, ff. 48-66.

Sistemi i bashkëtingëlloreve të gjuhës së “Kuvendit të Arbënit” (1706), Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave filologjike, XIII, 1983, Prishtinë, 1984, 33-52.

Le système des voyelles de l’albanais du XVIIIe siècle, Recherches albanologiques, 1, 1984, Prishtina, 1985, 75-93.

Emri i shqiptarëve, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1985, 5-10.

 1. Mishçeviç – Filozofia e gjuhës, Thema, Prishtinë, 1-2/1985, ff. 201-208.
 2. Todorov – La conquete de l’Amerique, Thema, Prishtinë, 1-2/ 1985, ff. 209-216.

Retorika, stilistika e letërsia dhe vepra “Fillimet e stilistikës” e A. Xhuvanit e K. Cipos, Studime për nder të Aleksandër Xhuvanit, Tiranë, 1986, 153-157.

Nacionalno ime Albanaca, Zbornik šeste jugoslovenske onomasti?ke konferencije (D. Milanovac, 1985), Beograd, 1987, SANU, 591-593

Origine de la langue albanaise, Recherches albanologiques, 4, 1987, Prishtinë, 7-21.

Onomastika e mbikëqyrur, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1987, 62-68.

Në 70-vjetorin e akademik Idriz Ajetit, Gjuha shqipe, Prishtinë, 3/ 1987, ff. 80-88.

Mbi statusin e shqipes standarde në RSF të Jugosllavisë, Thema, Prishtinë, 10, 1988, 93-122.

Le système consonantique du Consilium Albanum, Recherches albanologiques, 3, 1986, Prishtina, 1988, 67-87.

Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Gjuha shqipe, 2, Prishtinë, 1988, 1-22.

Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Thema, 10, 1988, 93-123, Prishtinë.

Libri i parë shqip, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1988, 55-59.

Lo stato socio-linguistico della lingua albanese standard, Le minoranze etniche e linguistiche, Atti del 2o Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi, 7/11 settembre 1988, I, Palermo 1989, 275-276.

Albanski jezik u Jugoslaviji, Kosovo-Srbija-Jugoslavija, Krt, Ljubljana, 1989, 81- 110

Gjuha letrare, Bogdani dhe projektimet tona, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1989, 1-12.

Emri i shqiptarëve, Gjuha jonë, 2, Tiranë, 1989, 27-34.

Fe dhe komb te shqiptarët, Dituria islame, Prishtinë, 19, 1990, 2930.

Albanska literatura kot slepa pega, Borec, 8-9, 1990, Ljubljana, 886-890.

Sur les contributions de Selman Riza, Studia albanica, 1-2, Tirana, 1991, pp. 61-71.

Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Fjala, tetor 1992, f. 7.

Shqiptarët dhe Evropa juglindore (aspekte të identitetit), Thema, Prishtinë, 11, 1993, 29-39.

Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual, (Simpoziumi i mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993), Tiranë, 1996, ff. 255-260.

Mikloši? kot albanolog, Mikloši?ev zbornik, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26 do 28 junija 1991, Ljubljana, 1992, 423-429.

Diskursi i klithmës, Urtia, Tiranë, prill 1993, f. 3.

Evropa juglindore – hapësirë e natyrshme për shqiptarët, Fjala, Prishtinë, 24 maj 1993, 5.

Fati i popullit dhe zjarri i luftës, Fjala, Prishtinë, 5 korrik 1993, f. 5.

Kanuni si palimpsest, Fjala, Prishtinë, 1 dhjetor 1993, f. 3-6.

Evropa dhe gjuhët, Thema, Prishtinë, 12-13, 1993, 34-46.

Lufta e fjalëve, Zëri, 26 shkurt 1994, 29, vazhdon.

Albanians and South-eastern Europe, Conflict or dialogue, Subotica, 1994, 266-279. cf. Albanci i jugositi?na Evropa, Sukob ili dijalog, Subotica, 1994, 247-259. cf. Shqip­tarët dhe Evropa juglindore, Konflikt apo dialog, Dukagjini, Pejë, 1995, 253-270

Kontributi i Martin Camajt në studimet buzukiane, “Meshari” i Gjon Buzukut – monument i kulturës shqiptare (1555-1995), Ulqin, 1995, pp. 115-128.

Ballkanistika, prejardhja e shqipes, Seminari XVIII, Tiranë, 1996, pp. 465-477. cf. Ballkanistika dhe prejardhja e shqipes, Studime, 3, 1996, Prishtinë, 1997, 255-275.

Die Albaner und Suedosteuropa, Dardania, Wien, 4/ 1995, ff. 151-159.

Wolfgang Libal, Das Ende Jugoslawiens, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, 223-226.

Christine von Kohl, Wolfgang Libal, Kosovo: Gordischer Knoten des Balkans, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, ff. 227-229.

Hans-Jürgen Sasse, Arvanitika. Die Albanischen Sprachrester in Griechenland, Teil 1, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, ff. 229-232.

Sami Frashëri si studiues i gjuhës, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff. 131-148.

Robert Elsie, History of Albanian literature I-II, in Studime 2, 1995, Prishtinë, 294-295.

Marko Snoj, Kratka albanska slovnica, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.295-296.

Vepra letrare e Mitrush Kutelit, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.298.

Anton Pashku, In memoriam, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, ff.299-301.

Halit Halimi: Description phonétique et phonologique de l’albanais, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, ff. 348-350.

Eric Pratt Hamp: Il sistema fonologico della parlata di Vaccarizzo Albanese, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, ff. 351-353.

Remzi Përnaska: Kundranori me parafjalë në gjuhnë e sotme shqipe, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, ff. 17-34.353-355.

Mbledhja gjuhësore e vitit 1952, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, ff.301-328.

Akademik Shaban Demiraj, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 45-50.

Eqrem Çabej për gjuhën letrare, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 193-222.

Besim Bokshi, Pjesorja e shqipes, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff. 389-393

Mahir Domi, n memoriam, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, ff.423-425.

Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, 17-34.

Tematizohet shoqëria e sakrificës?, MM 3-4, Prishtinë, 1996, 238-247.

Kontributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Filologji, 1, 1996, Prishtinë, 7-15. cf. Kontributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Kontribute të albanologëve të huaj për studimin e gjuhës shqipe, Studime shqiptare 5, Universiteti i Shkodrës, 1996, pp. 57-65.

Gjuha e botimeve të sotme të letërsisë arbëreshe, Filologji, 2, Prishtinë, 1996, 21-38.

Eminescu, Asdren, Lasgush, Albanezul, Bucure?ti, anul V, nr. 10, oct. 1997, p. 4.

Arshi Pipa: ftesë për lexim, MM, Prishtinë, 6-7, 1997, 168-175.

Zanoret hundore te Pjetër Bogdani, Filologji 4, Prishtrinë, 1997, 17-34.

L’origine della lingua albanese. Problemi e resultati, Albanistica novantasette, Istituto universitario orientale, a cura di Italo Costante Fortino, Napoli, 1997, 145-166.

Figura dhe vepra e Idriz Ajetit, Studime, 4, Prishtinë, 1997, 17-34.

Mbledhja gjuhësore e vitit 1952 në Prishtinë, Studime 4, Prishtinë, 1997, 301-328.

Personaliteti dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, Gjuha jonë, 1-4, 1997, Tiranë, 7-17.

The right to self-determination, Kosovo in the Heart of the Powder Keg, compiled by R. Elsie, New York, 1997, f. 195-206.

Gjuha e botimeve të sotme të botimeve arbëreshe, Letërsia shqipe dhe gjuha letrare, Simpoziumi i mbajtur më 1 e 2 nëntor 1996, ASHAK, Prishtinë, 1998, ff. 45-58.

Shënim, ff. 7-9, Ftesë për lexim, f. 10-20 dhe bibliografi e shënime biografike për Arshi Pipën: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998, botim i përgatitur nga R. Ismajli, f. 471.

La balkanistique et l’origine de l’albanais, Studia albanica, Tirana, 1995-1999, ff. 83-94.

Shprishja e mjegullës, Zëri, Prishtinë, 5 janar 2000, 17; 6 janar 2000, 11 dhe 7 janar 2000.

Inleiding, Koen Stassijns, Klaagzang van een vogel, Lanno/ Atlas – Bruksel/Amsterdam 2000, pp. 13-34.

Në vend të parathënies, f. 7-14 dhe Kronologji e jetës dhe veprave letrare të M. Camajt, 15-16, në Martin Camaj: Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000, f. 740, botim i përgatitur nga R. Ismajli.

Akademik Shaban Demiraj, Studime, Prishtinë, 5-6-7/ 1998-1999-2000, ff. 45-50.

Eqrem Çabej për gjuhën letrare, Studime, Prishtinë, 5-6-7/ 1998-1999-2000, f. 193-222.

Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit – ngjashmëri procesesh standardizimi, Seminari 19, Prishtinë, 2001, pp. 241-253

Gjuha, ndikimet dhe ndryshimet, Koha ditore, 22 shtator 2001.

Përtej alternativës “midis infinitivit dhe statusit minoritar”, Ekskluzive, 18 tetor, 2001, 105-107.

Veprimtaria shkencore e Besim Bokshit, Dardania sacra, Prishtinë, 3/ 2001, ff. 27-39.

Nasalvokale bei Bogdani, Festschrift Boretzky, Bochum.

Përtej alternativës: infinitiv apo status minoritar, Studime, Prishtinë, 8-9/ 2001-2002, 41-66.

Statusi, realitetet sociolingvistike, identiteti, Seminari 20/1, 2002, 241-248.

Die Albaner haben das Recht auf Selbstbestimmung, Dardania, 9/ 2001, Wien 2002, ff. 353-362.

Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, Tiranë, 1-2/ 2003, f. 5-40.

Shqipja standarde pas tri dekadash, Seminari 21/2, Prishtinë, 2003, ff. 79-104.

Eqrem Çabej për gjuhën shqipe, Rëndësia e veprës së prof. Eqrem Çabejt për studimet albanologjike (Sesioni shkencor për 90-vjetorin e lindjes më 25-26 dhjetor, 1998), Prishtinë, 2003, f. 59-88.

Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë (1945-1964), Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia, Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi, A cura di M. Mandala, Palermo 2003, f. 293-316.

Kongresi i Manastirit dhe shqipja standarde, 95 vjetori i Kongresit të Manastirit, Shkup, 2003, 87-94.

Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, 1-2, 203, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 5-39.

Kruja dhe Ressuli për shqipen e përbashkët, Albanolodische und balkanologische Studien, Festschrift für Wilfried Fiedler, Hrsg. Von M. Genesisn und J. Matzinger, Verlag Dr. Kova-, Hamburg, 2004, 57-74.

Për veprën e Pedersen-it, Studime 11, 2004, ASHAK, Prishtinë, 271-274.

Waclaw Cimohowski për Studimet e shqipes, Studime 11/ 2004, 303-308.

Për veprën dhe personalitetin e Besim Bokshit, Studime 11/2004, Pishtinë, 319-322.

Studime për Buzukun në vitet ’50 të sh. 20, in Studime 12, Prishtinë, ASHAK, 2005, 7-22.

Pjetër Budi dhe vepra e tij, in Studime 10, Prishtinë, ASHAK, 2006, ff. 95-118.

Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, në Studime 14, Prishtinë, ASHAK, 2007, 9-16.

Figura dhe vepra e Selman Rizës, in Studime 16-17, Prishtinë, ASHAK, ff. 25-32.Albanist dhe intelektual i shquar, in Studime, 18, 20011, Prishtinë, ASHAK, ff. 29-36.

Studimet albanistike të Norbert Joklit, in Studime 18, 2011, Prishtinë, 265-270.

István Schütz, in Studime 18, 2011, Prishtinë, ASHAK, ff. 355-358.

Gjeneza e tekstit dhe Camaj, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 33-44.

Vepër me vlerë sintetizuese (Për K. Topalli, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011, in Studime 19, Prishtinë, ASHAK, 2012, ff. 303-306.

Resa albanicae. Rivista di albanologia, anno I, n. 1, marzo 2012, anno I, n 2. settembre 2012, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 319-322.

Ali Podrimja, In memoriam, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, ff. 327-331.

Në traditën e albanologjisë gjermane, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 11-19.

Pse të shtrohet tani dhe këtu një tematikë e këtillë? in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 213-220.

Përzgjedhje punimesh nga akademik Idriz Ajeti, Koha, Prishtinë 2011, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, ff. 463-464.

Dynamique des structures de l’albanais standard, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 275-292.

Akademik Besim Bokshi, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 369-378.

Në kujtim të akademik Shaban Demirajt, in Studime 21, 2014, Prishtinë, 380-382.

Besim Bokshi, Varia, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 447-448.

Skënder Blakaj e Ismail Ismaili, Letërkëmbime të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, ff. 449-450.

Ka përgatitur për botim veprat e këtyre autorëve:

Sami Frashëri: Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Vepra 5, Rilindja, Prishtinë, 1979 (me parathënie, tejshkrim dhe komente).

Selman Riza: Studime albanistike I, Rilindja, Prishtinë, 1979 (bashkë me H. Aganin e B. Boshin ka hartuar edhe Parathënien).

Gani Bobi: Vepra 1-5, Dukagjini, 1997, (vëllimi 5 – Intervista dhe dorëshkrime e përgatiti Isuf Berisha; Parathënia f. I-XVI nga R. Ismajli).

Arshi Pipa: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998 (janë përfshirë të gjithë vëllimet e botuar me Parathënie e shënime biografike).

Martin Camaj: Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000 (përmbledhje e tërë veprës poetike, përfshirë variantet e dorëshkrimet, me shënime për ndryshimet në botimet e ndryshme dhe me Parathënie e bibliografi).

Selman Riza: Vepra I, II, III, IV, V ASHAK, Prishtinë, 1996, 1997, 2002, 2004 (janë përfshirë studimet gjuhësore të botuara dhe dorëshkrime; bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; me shënime të ndryshme në secilin vëllim).

Selman Riza, Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme, Dukagjini, Pejë, 2009, ff. 610 (vepër postume, nga dorë­shkrimi, me Parathënie ff. 5-30 dhe shënime).

Idriz Ajeti: Vepra, I, II, III, IV, V, ASHAK, Prishtinë, 1997-2002 (me Parathënie; përgatitjen për botim bashkë me B. Bokshin).

Gazmend Zajmi: Vepra I, II, III, IV, ASHAK Prishtinë, 1997-2004 (bashkë me F. Aganin, E. Stavilecin dhe H. Islamin).

Fehmi Agani: Vepra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dukagjini, Pejë, 2002 (Janë përfshirë gjithë veprat e botuara, pjesa dërmuese e shkrimeve në periodik dhe veprat e pabotuara; ka hartuar parathënien dhe shënimet; përgatitjen për botim e ka barë bashkë me E. Bashën).

Waclaw Cimochowski: Studime për gjuhën shqipe, ASHAK, Prishtinë, 2003 (bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).

Holger Pedersen: Studime albanistike, ASHAK, Pishtinë, 2004 (bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).

Victor Friedman: Studies on Albanian and ther Balkan Languages, Dukagjini Balkan Books, Pejë, 2004 (ka përmbë;edhur studimet për shqipen dhe gjuhët e Ballkanit, me shënime përkatëse dhe parathënie).

Norbert Jokl: Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin shqip/ Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, ASHAK, Prishtinë 2011, ff. 434. Parathënie, R. Ismajli, ff. 7-20, Vorwort pp. 173-181. Në kuadër të Vepër e plotë, në përgatitje e sipër.

Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit/ Albanaian and balkan Languages, Redaktor i materialeve të konferencës shkencore, ASHAK, Prishtinë 2012, ff. 683.

Francesco Altimari: Studia linguistika italo-albanica/ Arbërishtja në kontekstin gjuhësor ballkanik dhe italian, ASHAK, Prishtinë, 2014, ff. 247.

Leonardo Savoia (në bashkëpunim me R. Manzini e B. Baldi): Studime në gjuhësinë shqiptare, ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 298.

Rajko Nahtigal: Për një gjuhë të përbashkët letrare shqipe/ Über eine einheitliche albanische Schriftsprache, Prishtinë-Ljubljana, 2015, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës/ Slovenska akadmeija znanosti in umetnosti, pp. 257. Përgatitën R. ismajli e M. Snoj. Parathënia/ Vorwort R. Ismajli.