Rexhep Ismajli

Akademik
Print

Biografia


 

I lindur në Preshevë më 1947. Studimet për gjuhë dhe letërsi i mbaroi në Prishtinë më 1971. Në vitet 1971-1973 specializoi për gjuhësi në Institut de linguistique générale et appliqué “René Descartes” (Sor­bonne), Paris, nën drejtimin e André Martinet. Më vonë (1977/ 78) vazhdoi specializimin në Institut für All­gemeine und Vergleichende Sprach­wissenschaft të Universitetit të Bochum-it. Doktoratën në shken­cat filologjike e mbrojti në Universitetin e Prishtinës, më 1982.
Më 1972 filloi punën asistent, pastaj ligjërues, docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar për lëndët Gjuhësi e përgjithshme dhe Histori e gjuhës shqipe në Degën e Gjuhës Shqipe të Fakultetit Filozofik/ Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Gjatë kësaj kohe i ka drejtuar studimet e Gjuhësisë së përgjith­shme dhe të Historisë së gjuhës shqipe në Stu­di­met e shkallës III në Degën e gjuhësisë në Fakultetin Filologjik të Prishtinës.
Më 1989 policia jugosllave e vuri në “izolim” për 3 muaj në burgjet e Leskovacit, të Beo­gradit dhe të Pri­shtinës, pa mandat gjyqësor dhe me keqtrajtime të egra.
Në vitet 1990-1993 ka mbajtur mësime për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare në Uni­versitetin e Lubjanës. Më 1997 ishte për një semestër profesor me ftesë (Gastpro­fes­sor) në Universitetin Ludwig-Maximilian të Münchenit për të mbajtur mësime për alba­nologji. Mësimdhënien si profesor për alba­nologji në München deri në vitin 2000, kur Senati i Universitetit të Münchenit e zgjodhi sipas konkursit Profesor. Pasi mbaroi viti shkollor po në vitin 2000 u kthye në Prishtinë të vazhdonte mësimdhënien në Universitet deri në pensionim më 2011. Mësimet për historinë e gjuhës shqipe dhe gjuhësinë shqiptare i ka mbajtur për vjet me radhë dhe në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë.
Më 1993 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës. Tre vjet më vonë u zgjodh anëtar i rregullt. Në vitet 1996-1999 ka qenë Sekretar i Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh Sekretar i për­gjithshëm i kësaj akademie. Në vitin 2002 u zgjodh anëtar i Akademisë Evropiane të Shken­cave dhe të Arteve me seli në Salzburg. Në vitin 2006 u zgjodh anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, ndërsa më 2010 anëtar nderi i saj. Si përfa­qësues i ASHAK-ut është anëtar i Interacademic Human Rights Network, New York. Në tetor 2002 u zgjodh Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Më 2005 u rizgjodh Kryetar i ASHAK-ut. Në mandatin 2008-2011 Kuvendi i Republikës së Kosovës e zgjodhi Kryetar të Këshillit Kombëtar të Shkencës.
Më 1971, bashkë me I. Rugovën dhe H. Islamin, themeloi revistën shkencore Dituria. Nga viti 1990 ishte i angazhuar në lëvizjen politike në kuadër të Lidhjes Demokratike të Koso­vës, në të cilën ishte anëtar i Kryesisë me përgjegjësi për marrëdhëniet ndërkombëtare. Më 1994 dha dorëheqje nga posti politik. Përveç si profesor, ka qenë i angazhuar rreth botimit të revistave shkencore, si: Dituria, Recherches alba­nologiques 1-4, Prishtinë (frën­gjisht), Studia humanistica, Prishtinë, Godišnjak društava za primenjenu lingvistiku Jugo­slavije, Beograd, Studime, ASHAK, Filologji, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Thema, revistë e sociologjisë, Prishtinë, etj.; bashkëthemelues dhe redaktor i botimeve Fryma, (mbi 70 vëllime në fushën e dijeve shoqërore), Rozafa (letërsi), Dukagjini Balkan Books (frëngjisht, anglisht dhe gjerma­nisht), të shtëpisë botuese Dukagjini. Ka marrë pjesë prej fillimit në punën e Qendrës së Kulturës Shqip­tare për të Huajt/ Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, në fillim Sek­retar, anëtar i Këshillit drej­tues, ndërsa në vitet 1998-2002 Drejtor i Seminarit. Nga viti 2004 është bash­këkryetar i Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe.
Në fillim të vitit 2018 u zgjodh anëtar i Linguistic Society of America dhe në prill të atij viti u zgjodh International honorary membre (Anëtar i ndërkombëtar i nderit) i The American Academy of Arts and Sciences (Akademia Amerikane e Arteve dhe Shkencave).

BibliografiaLibra të botuar:

 • Shenjë e ide, Rilindja, Prishtinë, 1974, 162 ff.
 • Teksti i gjuhës shqipe për të huaj, koautor Mehdi Bardhi, Qendra e Kulturës Shqiptare për të Huaj, Fakulteti Filozofik, Prishtinë 1974, 163 ff.
 • Cours de langue albanaise, co-author M. Bardhi, Séminaire de Culture Albanaise pour les Etrangers, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1976, 242 ff.
 • Shumësia e tekstit, Rilindja, Prishtinë, 1972, 155 ff. Botimi i dytë i zgjeruar, 1980, 210 ff. (Çmimi për librin më të mire të vitit).
 • Rrënjë e fortë, (Anthologji e poezisë Bashkëkohore e Arbëreshëve të Italisë), Parathënia dhe Shëni­met, Rilindja, Prishtinë, 1978, 191 ff.
 • Antologji e poezisë rumune të sh. XX, Rilindja, Prishtinë, 1979, 207 ff.
 • Gramatika e parë e gjuhës shqipe (1710), (Studim, transkriptim dhe fotokopje), Rilindja, Prishtinë, 1982, 286 ff.
 • Gjuha shqipe e ‘Kuvendit të Arbënit’ (1706), Hulumtime grafiko-fonologjike, Rilindja, Prishtinë, 1985, 269 ff.
 • Pjetër Budi, Poezi 1618-22, Studim, Transliterim, Komente, Rilindja, Prishtinë, 1986, 288 ff.
 • Artikuj mbi gjuhën shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1987, 256 ff.
 • Poezi e sotme arbëreshe, me Studim hyrës dhe Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, 321 ff.
 • Moral yjesh, Poezi Evropiane e shekullit 20, me Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1990, 301 ff.
 • Gjuhë dhe etni, Rilindja, Prishtinë, 1991, 450 ff.
 • Kosova and the Albanians in former Yugoslavia, QIK, Prishtinë, 1993, 82 ff.
 • Etni e modernitet, Dukagjini, Pejë, 1994, 217 ff.
 • “Në gjuhë” dhe “për gjuhë” (Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë /1945-1968), Dukagjini, Pejë, 1998, 331 ff.
 • Tekste të vjetra, Dukagjini, Pejë, 2000, 427 ff.
 • Standarde dhe identitete. Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës. Dukagjini, Pejë, 2003, 353 ff.
 • Gjuhë standarde dhe histori identitetesh, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2005, 493.
 • Drejtshkrimet e shqipes, përgatitur nga R. Ismajli: Studim hyrës dhe Dokumente, ASHAK, Prishtinë, 2005, 723 ff.
 • Pjetër Budi: Poezi, Parathënie, faksimile e transkriptime me shënime kritike R. Ismajli, ASHAK, Prishtinë, 2005, 360 ff.
 • Pasionet dhe pësimet e Selmna Rizës, ASHAK, Prishtinë, 2009, 506 ff.
 • Vështrim monografik. Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2011, 646 ff.
 • A monographic survey, Editor bashkë me M. Kraja, ASHAK, Prishtinë, 2013, 507 ff.
 • Studime për historinë e shqipes në kontekst ballkanik, ASHAK, Prishtinë, 2015, 546 ff.
 • Bashkësi gjuhësore, njësi, varietet, ASHAK, Prishtinë, 2019, 517 ff., ISBN 978-9951-26-014-5.
 • Leksikon i termave të sociolinguistikës, bashkë me Bardh Rugova e Shkumbin Munishi, ASHAK, Prishtinë, 2020, 387 ff., ISBN 978-9951-029-9.
 • Gjuhë standarde dhe histori identitetesh, Botim i dytë i plotësuar, Akademia e Shkencave e Shqi­përisë, Tiranë, 2020, 545 ff., ISBN 9789-928-5391-99.
 • Për historinë e gjuhës shqipe, ASHAK, Prishtinë, 2021, 515 ff., ISBN 978-9951-26-035-0
 • Drejtshkrimet e shqipes, botim II i zgjeruar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2021, 685 ff..


Përkthime veprash teorike:

 • Ferdinand de Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Rilindja, Prishtinë, 1977, 359, bot. i dytë te Dituria Tiranë 2002.
 • André Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, Prishtinë, 1974, botimi II 1983, 310, botimi II Ditura, Tiranë 2002.
 • René Descartes, Ligjëratë mbi metodën, Rilindja, Prishtinë, 1975, bot. II 1986.
 • Oswald Ducrot-Tzvetan Todorov, Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, Prishtinë, 1984, 510.
 • Roland Barthes, Aventura semiologjike (Degré zéro de l’écriture (27-92), Critique et vérité (187-244), Eléments de la sémiologie (93-186), Rhétorique ancienne (245-346), me një Hyrje (5-14), Rilindja, Prishtinë, 1987, 350.
 • Roland Barthes, Aventura semiologjike (Parathënie – R. Ismajli (5-32); 1. L’aventure sémiologique (33-42); 2. La mort de l’auteur (43-52); 3. Écrivains, intellectuels, professeurs (53-66); 4. Degré zéro de l’écriture (67-138), 5. Critique et vérité (139-205), 6. Eléments de la sémiologie (209-308), Rhétorique ancienne (309-422), Tregusi i emrave (423-433), Fryma 67, Dukagjini, Pejë.
 • Michel Foucault, Rendi i diskursit (L’ordre du discours), në MM, Revistë mikste teorike dhe letrare, 2, Pejë, 1996, 198-206.


Përkthime veprash letrare:

 • Jacques Prevert, Shi dhe kohë e bukur, Poezi, Pasthënie (128-131), Bota e re, Prishtinë, 1971, 135 ff.
 • Alain Bosquet, Jeta ndodhi pa ne (La vie a eu lieu sans nous), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1972.
 • Mihai Eminescu, Ylli i dritës, Pasthënie (53-77), Kronologji e jetës së Eminescu-t (78-81), Rilindja, Prishtinë, 1976, 83 ff.
 • Jacques Prevert, Diell nate (Soleil de nuit), Poezi, Rilindja, Prishtinë, 1982, 261 ff.
 • Antologji e poezisë rumune të shekullit XX, Hyrje (5-16), Shënime për autorët, Rilindja, Prishtinë, 1979, 207 ff.
 • Georg Büchner, Vdekja e Dantonit, Rilindja, Prishtinë, 1988.
 • Laslo Vegel, Judita, Drama, Rilindja, Prishtinë, 1989, 93 ff.
 • Moral yjesh, poezi evropiane e sh. XX, Hyrje (5-8) dhe Shënim, Rilindja, Prishtinë, 1990, 301 ff.
 • Fatos Arapi, Po morskim školjkama, Poezi, Jedinstvo, Priština, 1977, 80 ff.
 • Rrahman Dedaj, Pesme/ Poezi, Narodna Knjiga, Beograd, 1976, 217 ff.
 • Sabri Hamiti, Lična karta, Poezi, Svjetlost, Sarajevo, 1991, etc.


Studime dhe artikuj në periodik:

 

 • Mbi disa çështje të zhvillimit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, II 1972, Prishtinë, 1974, 147-152.
 • Mbi disa toponime në Serbi të Jugut dhe në Maqedoni të Veriut, Gjurmime albanologjike, 1-2, Prishtinë, 1970.
 • A propos de la quantité vocalique de l’albanais, in Akten des internationalen albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972, zum Gedächtnis an Norbert Jokl, Innsbruck, 1977, 367-373
 • Tingulli, fjala e lidhur, ligjërimi, Dituria, 4, 1972, Prishtinë, 11-19.
 • Edhe diçka rreth rotacizmit në gjuhën shqipe, Dituria 2-3, 1971-72, 4-9.
 • Strukturalizmi dhe gjuhësia, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, X,1973, 61-81.
 • Mbi disa çështje të zhvillimit historik të sistemit fonetik të shqipes, Studime filologjijke, 3, Tiranë, 1973, 119-125.
 • Ndërlidhni kundërvëniesh të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 1, Prishtinë, 1973, 32-39.
 • Fonemat margjinale të sistemit bashkëtingëllor të shqipes, Përparimi, 5, Prishtinë, 1973, 441-444.
 • Ferdinand de Saussurei dhe gjuhësia moderne, Studia humanistica, Prishtinë, 1, 1974, 115-133.
 • Gjuhësia funksionale e A. Martinesë, in A. Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, përktheu R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1974.
 • Rreth kuantitetit të zanoreve të theksuara të shqipes, Gjurmime albanologjike, III, 1973, Prishtinë, 1975, 57-61.
 • Fillimet e historisë së semiologjisë, Studia humanistica II, Prishtinë, 1975, 153-168.
 • Ligjërim/ gjuhë/ të folur, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, XIII, 1976, 289-313.
 • O dvojezičnosti (višejezičnosti) Albanaca u Jugoslaviji, Jezik u društvenoj sredini, Zbornik radova konferencije “Jezik i društvo”, Novi Sad, 1976, 85-90.
 • Grafia e Buzukut dhe disa çështje të sistemit fonetik të shqipes, Gjurmime albanologjike, Seria Filologjike, VII, 1977, Prishtinë, 1978, 229-256.
 • Jezici drevnog Balkana, Oko, Zagreb, 1-15 lipnja 1978, 17.
 • Sinteza Eqrema Çabeja, Oko, Zagreb, 6-20 april, 1978, 10.
 • Disa çështje të onomastikës shqiptare të mesjetës, Studime filologjike, 4, Tiranë, 1978, 151-163.
 • Transkripcija i adaptacija imena iz albanskog jezika, Radovi VI Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, Odeljenje za jezik, Sarajevo, 1979, 295-305.
 • Platoni dhe mendimi mbi gjuhën në antikë, Përparimi, Prishtinë, 4/1979, 649-665.
 • Disa çështje të onomastikës mesjetare, Onomastika e Kosovës, Prishtinë, 1979, 47-57.
 • Mbi normën gjuhësore, Përparimi, Prishtinë, 1/ 1980, 48-66.
 • Sistemi i bashkëtingëlloreve të gjuhës së “Kuvendit të Arbënit” (1706), Gjurmime albanolo­gjike, Seria e shkencave filologjike, XIII, 1983, Prishtinë, 1984, 33-52.
 • Le système des voyelles de l’albanais du XVIIIe siècle, Recherches albanologiques, 1, 1984, Prishtina, 1985, 75-93.
 • Emri i shqiptarëve, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1985, 5-10.
 • Mishçeviç – Filozofia e gjuhës, Thema, Prishtinë, 1-2/1985, 201-208.
 • Todorov – La conquete de l’Amerique, Thema, Prishtinë, 1-2/ 1985, 209-216.
 • Retorika, stilistika e letërsia dhe vepra “Fillimet e stilistikës” e A. Xhuvanit e K. Cipos, Studime për nder të Aleksandër Xhuvanit, Tiranë, 1986, 153-157.
 • Nacionalno ime Albanaca, Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije (D. Milanovac, 1985), Beograd, 1987, SANU, 591-593.
 • Origine de la langue albanaise, Recherches albanologiques, 4, 1987, Prishtinë, 7-21.
 • Onomastika e mbikëqyrur, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1987, 62-68.
 • Në 70-vjetorin e akademik Idriz Ajetit, Gjuha shqipe, Prishtinë, 3/ 1987, 80-88.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSF të Jugosllavisë, Thema, Prishtinë, 10, 1988, 93-122.
 • Le système consonantique du Consilium Albanum, Recherches albanologiques, 3, 1986, Prishtina, 1988, 67-87.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Gjuha shqipe, 2, Prishtinë, 1988, 1-22.
 • Mbi statusin e shqipes standarde në RSFJ, Thema, 10, 1988, 93-123, Prishtinë.
 • Libri i parë shqip, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 1988, 55-59.
 • Lo stato socio-linguistico della lingua albanese standard, Le minoranze etniche e linguistiche, Atti del 2o Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi, 7/11 settembre 1988, I, Palermo 1989, 275-276.
 • Albanski jezik u Jugoslaviji, Kosovo-Srbija-Jugoslavija, Krt, Ljubljana, 1989, 81- 110.
 • Gjuha letrare, Bogdani dhe projektimet tona, Gjuha shqipe, 3, Prishtinë, 1989, 1-12.
 • Emri i shqiptarëve, Gjuha jonë, 2, Tiranë, 1989, 27-34.
 • Fe dhe komb te shqiptarët, Dituria islame, Prishtinë, 19, 1990, 2930.
 • Albanska literatura kot slepa pega, Borec, 8-9, 1990, Ljubljana, 886-890.
 • Sur les contributions de Selman Riza, Studia albanica, 1-2, Tirana, 1991, 61-71.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Fjala, tetor 1992, 7.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore (aspekte të identitetit), Thema, Prishtinë, 11, 1993, 29-39.
 • Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual, (Simpoziumi i mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993), Tiranë, 1996, 255-260.
 • Miklošič kot albanolog, Miklošiev zbornik, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26 do 28 junija 1991, Ljubljana, 1992, 423-429.
 • Diskursi i klithmës, Urtia, Tiranë, prill 1993, 3.
 • Evropa juglindore – hapësirë e natyrshme për shqiptarët, Fjala, Prishtinë, 24 maj 1993, 5.
 • Fati i popullit dhe zjarri i luftës, Fjala, Prishtinë, 5 korrik 1993, 5.
 • Kanuni si palimpsest, Fjala, Prishtinë, 1 dhjetor 1993, 3-6.
 • Evropa dhe gjuhët, Thema, Prishtinë, 12-13, 1993, 34-46.
 • Lufta e fjalëve, Zëri, 26 shkurt 1994, 29, vazhdon.
 • Albanians and South-eastern Europe, Conflict or dialogue, Subotica, 1994, 266-279. cf. Albanci i jugositina Evropa, Sukob ili dijalog, Subotica, 1994, 247-259. cf. Shqiptarët dhe Evropa juglindore, Konflikt apo dialog, Dukagjini, Pejë, 1995, 253-270.
 • Kontributi i Martin Camajt në studimet buzukiane, “Meshari” i Gjon Buzukut – monument i kulturës shqiptare (1555-1995), Ulqin, 1995, 115-128.
 • Ballkanistika, prejardhja e shqipes, Seminari XVIII, Tiranë, 1996, 465-477. cf. Ballkanistika dhe prejardhja e shqipes, Studime, 3, 1996, Prishtinë, 1997, 255-275.
 • Die Albaner und Südosteuropa, Dardania, Wien, 4/ 1995, 151-159.
 • Wolfgang Libal, Das Ende Jugoslawiens, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, 223-226.
 • Christine von Kohl, Wolfgang Libal, Kosovo: Gordischer Knoten des Balkans, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, 227-229.
 • Hans-Jürgen Sasse, Arvanitika. Die Albanischen Sprachrester in Griechenland, Teil 1, in Studime 1, 1994, Prishtinë, ASHAK, 229-232.
 • Sami Frashëri si studiues i gjuhës, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, 131-148.
 • Robert Elsie, History of Albanian literature I-II, in Studime 2, 1995, Prishtinë, 294-295.
 • Marko Snoj, Kratka albanska slovnica, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, 295-296.
 • Vepra letrare e Mitrush Kutelit, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, 298.
 • Anton Pashku, In memoriam, in Studime 2, 1995, Prishtinë, ASHAK, 299-301.
 • Halit Halimi : Description phonétique et phonologique de l’albanais, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, 348-350.
 • Eric Pratt Hamp: Il sistema fonologico della parlata di Vaccarizzo Albanese, in Studime 3, 1996, Prishtinë, ASHAK, 351-353.
 • Remzi Përnaska: Kundranori me parafjalë në gjuhnë e sotme shqipe, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, 17-34.353-355.
 • Mbledhja gjuhësore e vitit 1952, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, 301-328.
 • Akademik Shaban Demiraj, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, 45-50.
 • Eqrem Çabej për gjuhën letrare, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, 193-222.
 • Besim Bokshi, Pjesorja e shqipes, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, 389-393.
 • Mahir Domi, n memoriam, in Studime 5, 6, 7, 2001, Prishtinë, ASHAK, 423-425.
 • Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, in Studime 4, 1997, Prishtinë, ASHAK, 17-34.
 • Tematizohet shoqëria e sakrificës?, MM 3-4, Prishtinë, 1996, 238-247.
 • Kontributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Filologji, 1, 1996, Prishtinë, 7-15. cf. Kon­tributi i Vacllav Cimohovskit për Studimet e shqipes, Kontribute të albanologëve të huaj për studimin e gjuhës shqipe, Studime shqiptare 5, Universiteti i Shkodrës, 1996, 57-65.
 • Gjuha e botimeve të sotme të letërsisë arbëreshe, Filologji, 2, Prishtinë, 1996, 21-38.
 • Eminescu, Asdren, Lasgush, Albanezul, Bucureşti, anul V, nr. 10, oct. 1997, p. 4.
 • Arshi Pipa: ftesë për lexim, MM, Prishtinë, 6-7, 1997, 168-175.
 • Zanoret hundore te Pjetër Bogdani, Filologji 4, Prishtrinë, 1997, 17-34.
 • L’origine della lingua albanese. Problemi e resultati, Albanistica novantasette, Istituto universitario orientale, a cura di Italo Costante Fortino, Napoli, 1997, 145-166.
 • Figura dhe vepra e Idriz Ajetit, Studime, 4, Prishtinë, 1997, 17-34.
 • Mbledhja gjuhësore e vitit 1952 në Prishtinë, Studime 4, Prishtinë, 1997, 301-328.
 • Personaliteti dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, Gjuha jonë, 1-4, 1997, Tiranë, 7-17.
 • The right to self-determination, Kosovo in the Heart of the Powder Keg, compiled by R. Elsie, New York, 1997, 195-206.
 • Gjuha e botimeve të sotme të botimeve arbëreshe, Letërsia shqipe dhe gjuha letrare, Simpoziumi i mbajtur më 1 e 2 nëntor 1996, ASHAK, Prishtinë, 1998, 45-58.
 • Shënim, 7-9, Ftesë për lexim, 10-20 dhe bibliografi e shënime biografike për Arshi Pipën: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998, botim i përgatitur nga R. Ismajli, 471.
 • La balkanistique et l’origine de l’albanais, Studia albanica, Tirana, 1995-1999, 83-94.
 • Shprishja e mjegullës, Zëri, Prishtinë, 5 janar 2000, 17; 6 janar 2000, 11 dhe 7 janar 2000.
 • Inleiding, Koen Stassijns, Klaagzang van een vogel, Lanno/ Atlas, Bruksel/Amsterdam 2000, 13-34.
 • Në vend të parathënies, 7-14 dhe Kronologji e jetës dhe veprave letrare të M. Camajt, 15-16, në Martin Camaj : Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000, 740, botim i përgatitur nga R. Ismajli.
 • Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit – ngjashmëri procesesh standardizimi, Seminari 19, Prishtinë, 2001, 241-253.
 • Gjuha, ndikimet dhe ndryshimet, Koha ditore, 22 shtator 2001.
 • Përtej alternativës “midis infinitivit dhe statusit minoritar”, Ekskluzive, 18 tetor, 2001, 105-107.
 • Veprimtaria shkencore e Besim Bokshit, Dardania sacra, Prishtinë, 3/ 2001, 27-39.
 • Nasalvokale bei Bogdani, Festschrift Boretzky, Bochum.
 • Përtej alternativës: infinitiv apo status minoritar, Studime, Prishtinë, 8-9/ 2001-2002, 41-66.
 • Statusi, realitetet sociolingvistike, identiteti, Seminari 20/1, 2002, 241-248.
 • Die Albaner haben das Recht auf Selbstbestimmung, Dardania, 9/ 2001, Wien 2002, 353-362.
 • Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, Tiranë, 1-2/ 2003, 5-40.
 • Shqipja standarde pas tri dekadash, Seminari 21/2, Prishtinë, 2003, 79-104.
 • Eqrem Çabej për gjuhën shqipe, Rëndësia e veprës së prof. Eqrem Çabejt për studimet albanologjike (Sesioni shkencor për 90-vjetorin e lindjes më 25-26 dhjetor, 1998), Prishtinë, 2003, 59-88.
 • Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë (1945-1964), Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia, Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi, A cura di M. Mandala, Palermo 2003, 293-316.
 • Kongresi i Manastirit dhe shqipja standarde, 95 vjetori i Kongresit të Manastirit, Shkup, 2003, 87-94.
 • Rreth shqipes standarde, kodeve të tjera dhe kontestimeve, Studime filologjike, 1-2, 203, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 5-39.
 • Kruja dhe Ressuli për shqipen e përbashkët, Albanolodische und balkanologische Studien, Festschrift für Wilfried Fiedler, Hrsg. Von M. Genesisn und J. Matzinger, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2004, 57-74.
 • Për veprën e Pedersen-it, Studime 11, 2004, ASHAK, Prishtinë, 271-274.
 • Waclaw Cimohowski për Studimet e shqipes, Studime 11/ 2004, 303-308.
 • Për veprën dhe personalitetin e Besim Bokshit, Studime 11/2004, Pishtinë, 319-322.
 • Studime për Buzukun në vitet ’50 të sh. 20, in Studime 12, Prishtinë, ASHAK, 2005, 7-22.
 • Pjetër Budi dhe vepra e tij, in Studime 10, Prishtinë, ASHAK, 2006, 95-118.
 • Figura dhe vepra e akademik Idriz Ajetit, në Studime 14, Prishtinë, ASHAK, 2007, 9-16.
 • Figura dhe vepra e Selman Rizës, in Studime 16-17, Prishtinë, ASHAK, 25-32. Albanist dhe intelektual i shquar, in Studime, 18, 20011, Prishtinë, ASHAK, 29-36.
 • Studimet albanistike të Norbert Joklit, in Studime 18, 2011, Prishtinë, 265-270.
 • István Schütz, in Studime 18, 2011, Prishtinë, ASHAK, 355-358.
 • Gjeneza e tekstit dhe Camaj, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, 33-44.
 • Vepër me vlerë sintetizuese, Topalli, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011, in Studime 19, Prishtinë, ASHAK, 2012, 303-306.
 • Resa albanicae. Rivista di albanologia, anno I, n. 1, marzo 2012, anno I, n 2. settembre 2012, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, 319-322.
 • Ali Podrimja, In memoriam, in Studime 19, 2012, Prishtinë, ASHAK, 327-331.
 • Në traditën e albanologjisë gjermane, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, 11-19.
 • Pse të shtrohet tani dhe këtu një tematikë e këtillë? in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, 213-220.
 • Përzgjedhje punimesh nga akademik Idriz Ajeti, Koha, Prishtinë 2011, in Studime 20, 2013, Prishtinë, ASHAK, 463-464.
 • Dynamique des structures de l’albanais standard, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, 275-292.
 • Akademik Besim Bokshi, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, 369-378.
 • Në kujtim të akademik Shaban Demirajt, in Studime 21, 2014, Prishtinë, 380-382.
 • Besim Bokshi, Varia, in Studime 21, 2014, Prishtinë, ASHAK, 447-448.
 • Francesco Altimari. Në: Studime në nderim të prof. Francesco Altimarit me rastin e 60- vjetorit të lindjes. Studi In onove del prof.. Francesco Altimari in occasione del 60 compleanno. Botues: Albpaper, Tiranë, 2015, 283-288.
 • Historiku i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Në: 40 vjet të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Botues: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2015, 17-35.
 • Lirikë reflekse. Në: Fatos Arapi E sajoi reja zogun e furtunës. Lektyrë shkollore. Zgjodhi Rexhep Ismajli. Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2015 5-14.
 • Gjuhësia funksionale e Andre Martinesë. Modeli empiriko-deduktiv(f.7-17); Përkthimi dhe përshtatja (f. 19-21). Në: André Martinet Elemente të gjuhësisë së përgjithshme. Botues: Dituria, Tiranë, 2015.
 • Parathënie. Sossuri dhe gjuhësia moderne. Në: Ferdinand De Saussure Kursi i gjuhësisë së përgjith­shme (f. 7-24). Dituria, Tiranë, 2015.
 • Parathënie. Në: Rajko Nahtigal, Për një gjuhë të përbashkët letrare shqipe. Botues: ASHAK dhe Slovenska Akademija Zna­nosti in Umetnosti, Prishtinë, 2015, 7-10.
 • Gjeneza e tekstit dhe Camaj. Në: Martin Camaj në kulturën shqiptare. Në 85-vjetorin e lindjes. Në: Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare 24 shtator 2010. Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2015, 185-194.
 • Tematizohet shoqëria e sakrificës? Në: Kadare, leximi dhe interpretimi. Ese dhe studime në tetëdhjetëvjetorin e lindjes. Botues; Onufri, Tiranë, 2016, 61-74.
 • Mjedja për alfabetin në raport me jezuitët e të tjerët. Në: Ndre Mjedja 150 vjetori i lindjes. Konferencë shkencore 15 shtator 2016. ASHAK, Prishtinë, 2016, 59-66.
 • Studimet albanistike në Amerikë. Shtojcë; Bibliografi. Albanian studies in Amerika. Smmary. Në: Studimet albanistike në Amerikë. Konferencë shkencore shtator 25-26, 2015. ASHAK, Prishtinë, 2016, 11-36.
 • Studimet albanistike në Amerikë. Në: Studimet albanistike në Amerikë. Konferencë shkencore shtator 25-26, 2015. ASHAK, Prishtinë, 2016, 639-640
 • Dy fjalë. Në: Blerina Suta Faqe të panjohura nga vepra e Pjetër Budit (1618-1622). Onuftri, Tiranë, 2016, 9-11.
 • Në vend të parathënies. Në: Nuhi Veselaj Rreth formëzimit të emërtimit të njerëzve sipas profesionit në gjuhën shqipe. Prishtinë, 2016, 11-13.
 • Parathënie. Në: Idriz Ajeti Studime për gjuhën shqipe. Vepra të zgjedhura. ASHAK, 2017, 9-15.
 • Parathënie. Në: Norbert Jokl Studime historiko-krahasuese për gjuhën shqipe. Historisch- vergleich­ende Untersuchungen über das albanische. ASHAK, Prishtinë, 2017, 7, 8.
 • Parathënie. Në: Idriz Ajeti Studime për gjuhën shqipe. Vepra të zgjedhura. ASHAK, Prishtinë, 2017, 9-15.
 • Fjala e hapjes. Në: 100-vjetorin e Akademik Idriz Ajetit. Materialet e Konferencës jubilare- shkenco­re të mbajtur në Prishtinë me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Akademik Idriz Ajetit më 27 janar 2017. ASHAK, Prishtinë, 2018, 11.
 • Figura dhe vepra e Idriz Ajetit (Fjalë me rastin e 100-vjetorit të lindjes). Në: 100-vjetorin e Akademik Idriz Ajetit. Materialet e Konferencës jubilare-shkencore të mbajtur në Prishtinë me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Akademik Idriz Ajetit (ASHAK) më 27 janar 2017. ASHAK, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë, 2018, 17-22.
 • Studimet albanistike në vendet ku flitet gjermanisht. Konferencë shkencore ndërkombëtare. ASHAK, Prishtinë, 26-27 tetor 2017. Prishtinë, 2018, 9-40
 • Studimet albanistike në vendet ku flitet gjermanisht. Fjala e mbylljes në Konfrencë shkencore ndërkombëtare organizuar nga ASHAK, Prishtinë, 26-27 tetor 2017. Prishtinë, 2018, 797-799
 • Nuk narth. Në: Matteo Mandalà dhe albanologjia sot. Në 60 – vjetorin e lindjes. Botues: Fast Print, Tiranë, 2018, 251-257
 • Syzimi i dy botëve, të një thelbi njerëzor. Parathënie. Në: Bekim Lumi: Shakespeare-i dhe Kanuni i Le­kë Dukagjinit. Botues: Qendra Multimedia, Prishtinë, 2019, 6, 7
 • Studimet albanistike në Itali. Fjala e hapjes. Bashkë me Francesco Altimari Në: Studime albanistike në Itali. Konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtinë, 22-23 tetor 2019. AShAK, Prishtinë, 2020, 13-20.
 • Studiues italianë për prejardhjen e gjuhës shqipe. Emauele Bonfi dhe zonat e latinizimit; Giuliano Bonfante. Në: Studime albanistike në Itali. Konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtinë, 22-23 tetor 2019. AShAK, Prishtinë, 2020, 39-62.
 • UNË, Û. Dy vepra të Sabri Hamitit: Testamenti-studime për letërsinë dhe Kukuta e Sokratit, poezi. Në: Liber Amicorum për Sabri Hamitin. Fondacioni Ibrahim Rugova, Prishtinë, 2020, 61-69.
 • Parathënie. Në: Brian D. Joseph Vështrime albanologjike. ASHAK, Prishtinë, 2020, 7-10.
 • Tematizohet shoqëria e sakrificës? Në: Bashkim Kuçuku dhe Jorina Kryeziu (Shkreta) Enciklopedi kadareane. Vëllimi I. Onufri, Tiranë, 2020, 456-460.
 • Rrëfehet përkthyesi Rexhep Ismajli. Në: Sabri Hamiti Enigma e poezisë. AShAK, Prishtinë, 2021, 159-161.
 • Frikë nga institucionalizimi i mosbarazisë. Në: Ibrahim Berisha Kultura e rezistencës. Shkrimtarët 1988. Pen Qendra e Kosovës, Prishtinë, 2021, 101-109.
 • Hapja e konferencës. Në: Studime për shqiptarët në Francë. Konferencë shkencore ndër­kombëtare, Prishtinë, ASHAK, Prishtinë, 2022, 15-17.
 • Studimet për shqiptarët në Francë (f. 25-27). Fillimet e dijes albanologjike. Frikë dhe dyshi­me për të ardhmen në vështrimet e fillimit të shekullit; Vlerësimet me motivim gjeopolitik nga Jean Brubhes tek Antoine Meillet; Ardhja e Kosovës në fund të shekullit XX; Ducellier kundër Aubin; Vala inte­lektualëve dhe paradigma tjetër e të menduarit për Kosovën. Në: Stu­dime për shqiptarët në Francë. Konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtinë, 2021, 29-30 tetor. ASHAK, Prishtinë, 2022, 25-58.
 • Idetë për prejardhjen e gjuhës shqipe dhe të shqiptarëve në Jugosllavi. Interesimet për shqip­­tarët në shek.. XX; Arbanas, serbë të arbanizuar, këtej e andej Drinit; Trdita e stu­­di­meve; Ideo­logjia e një libri të Skok-ut; Budimir-i në vijë tjetër; Teoria për prejardhjen tra­kase të shqipes; Teoria trakase dhe ser­bistët; Katičič-i për prejardhjen e shqipes; Arkeologët dhe historianët e Akademisë serbe 1988; Irre­levanca e prejardhjes së shqiptarëve dhe fillimet e historisë së Ball­kanit; Shqiptarët – “ilirë të rremë”; Kushtëzimet e diskursit për prejardhjen e shqi­pes në Ju­gosllavi. Bibliografi. Në: Akte të Kuvendit Ndër­kombëtar të Studimeve Albano­logjike. Vëllimi II Gjuhësi dhe antropologji. Botues: Akademia e Shken­cave të Shqipërisë dhe ASHAK,Tiranë, 2022, 154-175.
 • Nga gjuhësia tek intelektologjia. Trakti dhe platforma për Kosovën; Kanuni i Lekës në Burgun e Pri­shtinës; Nyjat që nuk shkuan në Sofje; Drejt gjuhësisë së përgjithshme dhe intelektologjisë; Kro­no­logji e jetës së Selman Rizës. Në: Selman Riza VEPRA 6. AShAK, Prishtinë, 2022, 9-24.
 • Me shuaj prej ere. Zogjtë që do të kenë humbur këngën dhe popujt me shoje prej ajri; Kush jemi tash? Në: Mario Bellizi Pasqyra dhe hija. Poezi kurbeti nga Ballkani në Mesdhe. Botues: Littera, Prishtinë, 2022, 12-34.
 • Shuarja e Besim Bokshit për kulturën, dijen dhe botën shqiptare e pakompensueshme. Fjalë e mbajtur në mbledhjen komemorative në ASHAK, me rastin e vdekjes së akademik Besim Bokshit. Vjetari, Prishtinë, 2015, nr. 35/2014, 89-92.
 • Botimet e “Mesharit të Buzukut. I. Ressuli 1958, 2013; II Çabej, Tiranë 1968; Çabej, Prishtinë, 1977, 1987, 2008; Botimi elektronik; Ribotimi i ri i Çabejtë, Tiranë, 2013; Botime për Buzukun. The edi­tions of Buzuk’s wwork “Meshari”. Summary. Shënime bibliografike. Studime, Prishtinë, 2016, nr. 22/2015, 205-228.
 • Leonardo M. Savoja, (në bashkëpunim me M. Rita Manzini e Benedetta Baldi): Studime në gjuhësinë shqiptare, Prishtinë, 2015, 243. Studime, Prishtinë, 2016, nr. 22/2015, f.393-398.
 • Miku i madh i botës shqiptare. In memoriam: Robert Elsie. Koha ditore, Prishtinë, 2017, 7 tetor, 23.
 • Letër e Gjergj Pekmezit për gjendjen në Shqipëri para viti 1901. Studime, Prishtinë, 2017, nr. 23/ 2016, 203-205.
 • Humbje e madhe për kulturën dhe shkencën. Robert Elsie (1950-2017). In memoriam. Studime sho­qërore, Prishtinë, 2018, nr. 4/2017, 319-324.
 • Historiku i fillimit të Seminarit. Ideja dhe nisma për themelimin e një institucioni. Historiku; Vep­rim­tari e rëndësishme për tërë Kosovën; Afirmimi në botë dhe vështirësitë. Koha ditore, Prishtinë, 2018, 18 gusht, 24.
 • Sinteza e albanologut me energji të jashtëzakonshme. In memoriam: Kolec Topalli. Koha ditore, Pri­shtinë, 2018, 26 maj, 21, 23.
 • Materiale nga Arkivi i Vjenës lidhur me zhvillimet para dhe pas Kongresit të Manastirit. Studime, Prishtinë, 2018, nr. 25, 465-485.
 • U shua Robert Elsie. Humbje e madhe për kulturën dhe shkencën. Fjalë e mbajtur më 4 tetor 2017 në ASHAK, Vjetari, Prishtinë, 2018, nr. 38/2017, 121-125.
 • Vepër themelore për strudimet ballkanistike/ Ein fundametales Werk für die balkanologischen Stu­dien, në Wilfried Fiedler: Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typo­lo­gischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen), ASHAK, Prishtinë, 2018, ISBN 978-9951-615-88-4, III-XXXV.
 • Idriz Ajeti, emancipuesi i përgjithshëm dhe duajen i albanologjisë. Pjesë nga fjala e mbajtur në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, në mbledhjen komemorative me rastin e vdekjes së akademik Idriz Ajetit. “Koha ditore”, Prishtinë, 2019, 15 shkurt, 5.
 • Dritësuesi i shqipes dhe i shqiptarëve. In memoriam: Idriz Ajeti (1917-2019). Studiues i gjuhës shqipe përtej hapësirave nacionale; Kujdestari i pastërtisë së gjuhës. Koha ditore-Koha për kulturë, Prishtinë, 2019, 16 shkurt, 19.
 • Dijetari shqiptar i shekullit. Një përkujtim me rastin e vdekjes në moshën 102 vjeçare të Idriz Ajetit. Tema, Tiranë, 2019, 13 shkurt, 7.
 • Eric Hamp- klasiku i mbramë i albanologjisë, zë i Kosovës në botë. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 19 shkurt, 18.
 • Letër e vicekonsullit Adamkiewiz për Baronin Aehrenthal. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 2 shkurt, 18.
 • Çështja e alfabetit shqip ka arritur në një gjendje akute. Letër nga Adamkiewiz për Kontin Aehrenthal 27 Albania 47, nr. 15 Shkup, më 4 shkurt 1910. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 9 shkurt, 19.
 • Rrugët drejt shtetit të pavarur, demokratizimi dhe shoqëria civile. Shënime për Fehmi Aganin (1). Men­d­jehapuri; Vepra. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 11 maj, 26.
 • Profili i veprimtarit politik. Shënime për Fehmi Aganin (2). Luftar e …; Studiuesi, intelektuali; Mbrojtja nga sulmet antishqiptare. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 18 maj, 26.
 • Syzimi i dy botëve, të një thelbi njerëzor. Bekim Lumi: Shakespeare-i dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 3 gusht, 25.
 • Ndarja dialektikore e shqipes e parë nga aspekti ballkanologjik (1). Dialektet; Hahn; Meyer; Jokl; Tgliavini; Çabej; Polak; Desnickaja; Seliščev; Popović; Beci; Shaban Demiraj; Tiparet dallues midis dy dialekteve; Ndarja e Becit 2016; Izoglosat. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 31 gusht, 17, 19.
 • Ndarja dialektikore e shqipes e parë nga aspekti ballkanologjik (2). Sistemi i zanoreve; Sistemet e zanoreve; ballkanizmat morfosintaksor. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 7 shtator, 18.
 • Për raportet midis dakorumanishtes dhe toskërishtes. Ndarja dialektikore e shqipes e parë nga aspekti ballkanologjik (3). Haşdeu, Brăncuş; Diskutimi i Hamp-it. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 21 shtator, 20.
 • Dy qëndrime themelore lidhur me ndarjen dialektikore të shqipes. Ndarja dialektikore e shqipes e parë nga aspekti ballkanologjik (4). Ndarja e shkallëshkallshme në kohë më të vona; Për leksikun e përbashkët midis rumanishtes dhe shqipes; Zhvillimet brenda gjuhës shqipe. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 28 shtator, 22.
 • Miku i madh i shqiptarëve. Me rastin e vdekjes së albanologut të njohur gjerman Wilfried Fiedler. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 12 shtator, f.18.
 • Iku albanologu i madh gjerman. In memoriam: Wifried Fiedler (1933-2019). Koha ditore, Prishtinë, 2019, 14 shtator, 34.
 • Fiedleri albanologu më i rëndësishëm i kohës së tij në botën gjermanishtfolëse. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 17 shtator, 22.
 • Eric P. Hamp indoeuropeisti i shqetësuar për shqipen. Ex Libris, Tiranë, 2019, 23 shkurt, nr, 15, f, 10.
 • Materiale nga Arkivi i Vjenës lidhur me zhvillimet para dhe pas Kongresit të Manastirit. Bibliografi themelore. Studime, Prishtinë, 2019, nr. 25/2018, 465-485.
 • Besim Bokshi (1932-2014). Illz, Tiranë, 2019, nr. 18, 213.
 • Ndarja dialektikore e shqipes zuri vend në trojet e sotme. Pjesë nga ligjërata në edicionin e 38-të të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Koha ditore, Prishtinë, 2019, 21 gusht, 18.
 • Vepër e rëndësishme. Pjesë nga fjala promovuese në ASHAK të librit Leksikon i termave të fonetikës dhe të fonologjisë të autorit Bardh Rugova. Zëri, Prishtinë, 2019, 4 dhjetor, 11.
 • Brian D. Joseph, Vështrime Albano-Ballkanologjike. Studime, 2020, nr. 27, Prishtinë, 2021, 316-319.
 • Nga shqipja te gjuhësia ballkanike – rasti i Wilfried Fiedler-it. Studimi për Buzukun; Studimet alba­nistike, fjalorët, përkthimet; Studimet ballkanistike. Exlibris, Tiranë, 2021, 4 12, nr. 159, 1, 4, 5.


Ka përgatitur për botim veprat e këtyre autorëve:

 • Sami Frashëri: Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Vepra 5, Rilindja, Prishtinë, 1979 (me parathënie, tejshkrim dhe komente).
 • Selman Riza: Studime albanistike I, Rilindja, Prishtinë, 1979 (bashkë me H. Aganin e B. Boshin ka hartuar edhe Parathënien).
 • Gani Bobi: Vepra 1-5, Dukagjini, 1997, (vëllimi 5 – Intervista dhe dorëshkrime e përgatiti Isuf Be­risha; Parathënia I-XVI nga R. Ismajli).
 • Arshi Pipa: Poezi, Dukagjini, Pejë, 1998 (janë përfshirë të gjithë vëllimet e botuar me Para­thënie e shë­nime biografike).
 • Martin Camaj: Lirika, Dukagjini, Pejë, 2000 (përmbledhje e tërë veprës poetike, përfshirë variantet e dorëshkrimet, me shënime për ndryshimet në botimet e ndryshme dhe me Parathënie e bibliografi).
 • Selman Riza: Vepra I, II, III, IV, V. ASHAK, Prishtinë, 1996, 1997, 2002, 2004, 2009 (janë për­fshirë studimet gjuhësore të botuara dhe dorëshkrime; bashkë me I. Ajetin dhe B. Bokshin; me shënime të ndryshme në secilin vëllim) dhe Vepra VI 2022, 207.
 • Selman Riza, Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme, Dukagjini, Pejë, 2009, 610 (vepër postu­me, nga dorëshkrimi, me Parathënie, 5-30 dhe shënime).
 • Idriz AjetI: Vepra, I, II, III, IV, V, ASHAK, Prishtinë, 1997-2002 (me Parathënie; përgatitjen për botim bashkë me B. Bokshin).
 • Gazmend Zajmi: Vepra I, II, III, IV, ASHAK Prishtinë, 1997-2004 (bashkë me Aganin, E. Stavilecin dhe H. Islamin).
 • Fehmi Agani: Vepra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dukagjini, Pejë, 2002 (Janë përfshirë gjithë veprat e bo­tuara, pjesa dërmuese e shkrimeve në periodik dhe veprat e pabotuara; ka hartuar parathënien dhe shënimet; përgatitjen për botim e ka barë bashkë me E. Bashën).
 • Waclaw Cimochowski: Studime për gjuhën shqipe, ASHAK, Prishtinë, 2003 (bashkë me I. Aje­tin dhe B. Bokshin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).
 • Holger Pedersen: Studime albanistike, ASHAK, Pishtinë, 2004 (bashkë me I. Ajetin dhe B. Bok­shin; ka hartuar Parathënien, bibliografinë dhe shënimet).
 • Victor Friedman: Studies on Albanian and the Balkan Languages, Dukagjini Balkan Books, Pejë, 2004 (ka përmbledhur studimet për shqipen dhe gjuhët e Ballkanit, me shënime përkatëse dhe para­thënie).
 • Franc Miklošič: Gjurmime shqiptare/ Albanische Forschungen, përgatitën R. Ismajli dhe M. Snoj. përktheu S. Gashi; R. Ismajli: Mikloshiçi si albanolog, 5-29 – Miklošič als Albanologe, 253-279; M. Snoj: Jetëshkrimi i Franc Mikloshiçit 31-32/ Lebenslauf von Franz Miclosich, 281-283, ASHAK dhe Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Prishtinë/ Ljubljana, 2007, ISBN 978-9951-413-56-5, 504.
 • Norbert Jokl: Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin shqip/ Studien zur albanesischen Etymo­lo­gie und Wortbildung, ASHAK, Prishtinë 2011, 434, përktheu Eqrem Çabej. Parathënie, R. Ismajli, 7-20, Vorwort 173-181. Në kuadër të Vepër e plotë, në përgatitje e sipër.
 • Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit/ Albanaian and balkan Languages, Redaktor i materialeve të konfe­rencës shkencore, ASHAK, Prishtinë 2012, 683.
 • Francesco Altimari: Studia linguistika italo-albanica/ Arbërishtja në kontekstin gjuhësor ball­kanik dhe italian, ASHAK, Prishtinë, 2014, 247.
 • Leonardo Savoia (në bashkëpunim me R. Manzini e B. Baldi): Studime në gjuhësinë shqiptare, ASHAK, Prishtinë, 2015, 298.
 • Rajko Nahtigal: Për një gjuhë të përbashkët letrare shqipe/ Über eine einheitliche albanische Schrift­sprache, Prishtinë-Ljubljana, 2015, AShAK/ Slovenska akadmeija znanosti in umetnosti, 257. Përgatitën R. Ismajli dhe M. Snoj. Parathënia/ Vorwort R. Ismajli.
 • Idriz Ajeti: Studime për gjuhën shqipe. Vepra të zgjedhura, zgjodhi dhe përgatiti R. Ismajli, Prathënie nga R. Ismajli, 9-18, ASHAK, Prishtinë, 2017, 804, ISBN 978-9951-615-69-3.
 • Norbert Jokl, Studime historiko-krahasuese për gjuhën shqipe/ Historisch-vergleichende Untersu­chungen über das Albanische, Parathënie/ Vorwort – R. Ismajli, përgatitur nga R. Ismajli e H. Eichner, ASHAK, Prishtinë, 2017, 941, ISBN 978-9951-615-67-9.
 • Norbert Jokl, Gjurmime linguistike historike-kulturore në fushë të shqipes/ Linguistisch-kulturhis­torische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen, përgatitur nga R. Ismajli e H. Eichner, përktheu S. Gashi, R. Ismajli: Kryevepra e Joklit, 9-16, ASHAK, Prishtinë, 2018, ff. 759, ISBN 978-9951-615-07-6.
 • Brian Joseph: Vështrime albano-ballkanologjike, Parath;nie, ASHAK, Prishtinë, përktheu Bardh Rugova, 2020, 441, ISBN 978-9951-26-025-1.