baneri natyra
 

Seksioni i Shkencave të Natyrës

Fetah Podvorica, Sekretar

Të rregullt:
Fejzullah Krasniqi
Feriz Krasniqi
Isuf Krasniqi
Minir Dushi
Nexhat Daci

Korrespondentë:
Arsim Morina
Fetah Podvorica
Myzafere Limani
Qamil Haxhibeqiri
Salih Gashi