baneri i arteve
 

Tahir Emra, KATALOGU

ASHAK

 EMRA, Tahir: KATALOG. ASHAK, SA, Prishtinë, 2005, ff. 55, 18x18 cm.