baneri i arteve
 

Rauf Dhomi, KËNGË PATRIOTIKE

Botime të veçanta CVIII, Seksioni i Arteve, Libri 12