baneri i arteve
 

Rauf Dhomi, ARIE NGA OPERAT DHE KËNGË SOLO - PARTITURË (për zë dhe piano)

Botime të veçanta XLII, Seksioni i Arteve, Libri 5