baneri i shoqerore
 

RRUGA E KOSOVËS DREJT INTEGRIMIT EKONOMIK EUROPIAN, Tryezë shkencore