baneri i shoqerore
 

Fehmi Agani, STUDIME SOCIOLOGJIKE DHE POLITOLOGJIKE

Botime të veçanta LXXXVIII, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 28

AGANI, Fehmi:

STUDIME SOCIOLOGJIKE DHE POLITIKO­LO­GJI­KE.

Për botimin, R. Ismajli, ASHAK, Botime të veçanta LXXXVIII, SSHSH 28, Prishtinë, ff. 699, 16x24, ISBN 978-9951-413-67-1.