baneri i shoqerore
 

Jashar Rexhepagiq, TEMA TË ZGJEDHURA DHE BASHKËKOHORE PEDAGOGJIKE

Botime të veçanta XXXIX, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 11