baneri i gjuhesise
 

Eric P. Hamp, STUDIME KRAHASUESE PËR SHQIPEN

Botime të veçanta LXXXIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 37

HAMP, Eric P.: STUDIME KRAHASUESE PËR SHQIPEN. Zgjedhja, përgatitja dhe parathënia R. Ismajli, Përkthyen: R. Ismajli, B. Rugova, Rr. Paçarizi, Sh. Munishi, G. Bërlajolli, B. Pllana. Prishtinë, 2007, ASHAK, botime të veçanta LXXXIII, SGJL 37, ff.  440, 17x24 cm, ISBN 978-9951-413-62-6.