Galeria

Nëpërmjet aktivitetit të saj ASHAK-u mëton të nxisë dhe të promovojë zhvillimin e mendimit shkencor dhe të kreativitetit në art duke u marrë me çështje të shkencës dhe të artit, duke dhënë vlerësime dhe mendime për pozitën dhe zhvillimin e shkencës dhe të artit në Kosovë, duke organizuar hulumtime në fusha të ndryshme të shkencës, e sidomos në lëmitë e trashëgimisë kulturore dhe të gjuhës, duke zhvilluar bashkëpunim në fushën e shkencës dhe të artit.